مشاغل عمومی رسته فن آوری اطلاعات- پیوست (۵) بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت در تعیین مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی، تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت ها و شرایط تصدی این مشاغل

عنوان شغل: اپراتور

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام بالاتر انجام عملیات مربوط به آماده سازي، راه اندازي و راهبري کلیه دستگاه هاي اصلی و جانبی رایانه ها را به عهده داشته و یا انجام عملیات مربوط به ورود، ضبط و نگهداري داده ها را اجرا، بازبینی و کنترل می نمایند.

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

- انجام امور مربوط به آماده سازي و راه اندازي دستگاه هاي اصلی و جانبی

- راهبري و نظارت بر اجراي برنامه ها و جریان عملیات رایانه هاي درحال کار

- نظارت بر کارکرد تجهیزات ارتباطی محلی و راه دور یا اپراتورهاي تحت سرپرستی

- تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده از سوي کاربران در چارچوب وظایف محوله

- به کاربردن برنامه هاي پیش نیاز جهت راه اندازي سیستم ها

- گزارش اشکالات موجود در اجراي برنامه ها، رایانه ها و تجهیزات ارتباطی محلی و راه دور به مسئولین مربوط

- مراقبت بر عملکرد صحیح تأسیسات موجود در محیط استقرار رایانه ها از قبیل برق، حرارت، رطوبت و... بر اساس ضوابط تعیین شده

- همکاري با مقام مافوق در تشخیص استعدادهاي کارکنان و نیازهاي آموزشی و تنظیم برنامه هاي آموزش علمی

- انجام امور مربوط به نگهداري و طبقه بندي و حفاظت از منابع ضبط اطلاعات براساس ضوابط تعیین شده

- ورود داده ها براساس دستورالعمل هاي مربوطه و تحویل آن به مسئولین ذي ربط پس از پایان عملیات

- بازبینی داده ها و رفع اشتباهات احتمالی

- کنترل کمی و کیفی کارها در جهت انجام بهینه امور و ارتقاي بهره وري کار

- تهیه نسخه پشتیبان از داده هاي وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز

- تهیه برنامه زمانی کار

- دریافت اسناد و مدارك ارجاعی و تحویل آن به مسئولین ذي ربط پس از پایان عملیات

- ارایه گزارش میزان فعالیت هاي انجام شده و اشکالات فنی به همراه پیشنهادات به مقام مافوق

شرایط احراز :

1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (سخت افزار و نرم افزار)، علوم کامپیوتر،کامپیوتر- سخت افزار،کاربرد کامپیوتر،کامپیوتر- نرم افزار، انفورماتیک،کاربرد کامپیوتر وآنالیز سیستم،کاردانی سخت افزارکامپیوتر، نرم تعمیرات سخت ،(IT) افزار کامپیوتر، مهندسی فن آوري اطلاعات، تکنولوژي ارتباطات وفن آوري اطلاعات نرم افزار سیستم، مهندسی تکنولوژي سیستم هاي ،(ICT) افزار کامپیوتر، ارتباطات وفن آوري اطلاعات سخت افزار، رسانه گرایش فن آوري اطلاعات ، فناوري اطلاعات و ارتباطات

2- مهارت:

- توانایی در آماده سازي و راه اندازي دستگاه هاي اصلی و جانبی رایانه ها

- تشخیص، عیب یابی و رفع اشکالات احتمالی شناسایی شده رایانه ها

- توانایی تایپ فارسی و لاتین

- تسلط به زبان انگلیسی درسطح مقدماتی

3- دوره هاي آموزشی:

- آشنایی با شبکه هاي کامپیوتريپ

- طراحی صفحات وب (FRONTPAGE,HTML)

عنوان شغل : کارشناس تحلیل گر سیستم

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام بالاتر انجام امور مربوط به عملکرد سیستم ها و فعالیت ها و تعیین نیازها به منظور شناخت وضعیت موجود، جمع آوري ، تبدیل و استخراج اطلاعات، طبقه بندي و تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعیین و ارایه ضوابط جامع طراحی سیستم هاي رایانه اي و طراحی تفصیلی طرح هاي پیشنهادي و انجام امور مربوط به برنامه ریزي آموزشی را عهده دار بوده و در ساخت و کنترل سیستم از نقطه نظر کمی و کیفی نظارت می نمایند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت هاي مذکور را دارا می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

- شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم ها

- بررسی نحوه جمع آوري اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین شیوه جمع آوري اطلاعات

- به کارگیري روش شناسی تعیین شده در کلیه مراحل کار

- همکاري در امر تهیه نشریات اطلاعاتی

- تعیین اهداف طرح مورد بررسی پس از امکان سنجی آن

- سرپرستی و نظارت بر کارگروه هاي مختلف جمع آوري اطلاعات

- برآورد زمان، هزینه، نیروي انسانی و ابزار مورد نیاز

- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوري شده از سیستم هاي موجود و مشخص نمودن اهداف سیستم ها

- جمع آوري اطلاعات در زمینه مطالعات قبلی سیستم، فرم هاي ورودي، خروجی، گردش عملیات رایانه اي فایل ها، پایگاه داده ها و بررسی گردش عملیات دستی

- تعیین اهداف سیستم پیشنهادي جدید در جهت ارتقاي کارایی سیستم هاي موجود با توجه به ارایه مشخصات کامل ورودي ها، خروجی ها، فایل ها و هزینه هاي لازم جهت پیاده سازي و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص

- مطالعه و تحقیق و تهیه طرح ها در زمینه به کارگیري فن آوري اطلاعات در دستگاه هاي دولتی

- طراحی و تحلیل سیستم و تهیه گردش عملیاتی سیستم

- طراحی ورودي ها، خروجی ها و استانداردهاي مناسب در کلیه مراحل کار

- تهیه و تدوین نیازهاي سخت افزاري و نرم افزاري، پشتیبانی و حفاظت سیستم رایانه اي

- جمع آوري اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین شیوه جمع آوري اطلاعات و همکاري در تهیه فرم هاي اطلاعاتی

- تعیین محدودیت سیستم و پیش بینی توسعه آن در آینده

- تهیه و تدوین و ارایه به موقع مستندات کلیه مراحل سیستم تا عملیاتی شدن آن

- مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت هاي علمی و فنی فن آوري اطلاعات و ارایه نظرات مشورتی به مقام هاي مافوق

- مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها و روش هاي موجود و ارایه پیشنهادات طرح هاي اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

- همکاري با قسمت داده آمایی و ارزیابی جهت رفع اشکالات احتمالی و بهبود کیفیت کار و جمع آوري اطلاعات

- مشارکت در سمینارهاي تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت هاي علمی و فنی مربوط به فن آوري اطلاعات

- انجام بررسی هاي راهبردي در زمینه طرح هاي جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقام هاي مافوق

- بررسی برنامه هاي مقدماتی و تدوین برنامه هاي آموزشی و کارآموزي

شرایط احراز :

1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار، معماري سیستم هاي کامپیوتر، سیستم هاي نرم افزاري، هوش مصنوعی و رباتیک، سیستم هاي نرم افزاري والگوریتم و محاسبات، الگوریتم و محاسبات، نظریه هاي محاسبات و الگوریتم، هوش مصنوعی )، علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، کامپیوتر- نرم افزار، مهندسی فن آوري اطلاعات گرایش هاي( طراحی و تولید نرم افزار، معماري سازمانی، مدیریت سیستم هاي اطلاعاتی،
شبکه هاي کامپیوتري، سیستم هاي چند رسانه اي، مخابرات امن)، معماري کامپیوتر، مهندسی صنایع گرایش (برنامه ریزي و تحلیل سیستم ها، مدیریت سیستم و بهره وري، مهندسی سیستم، اتوماسیون)، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، انفورماتیک، آمار وکامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر

2- مهارت:

- توانایی در طراحی و تحلیل سیستم و تهیه گردش عملیاتی اطلاعات

- توانایی بهره گیري از روش ها و تکنیک هاي جمع آوري، طبقه بندي و تجزیه وتحلیل اطلاعات

- توانایی نظارت و ارزیابی کمی و کیفی سیستم

- توانایی شناسایی نیازهاي سیستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري واحد مربوطه و نحوه به کارگیري آنها

- تسلط به زبان انگلیسی درسطح پیشرفته

3- دوره هاي آموزشی:

- تحلیل و طراحی نرم افزار UML

- استانداردسازي مدیریت خدمات ITIL

عنوان شغل : برنامه نویس سیستم

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام بالاتر انجام امور تجزیه و تحلیل و شناخت نیازها و امکانات سازمان مربوطه براي پیاده سازي سخت افزار و سیستم هاي عامل و بسته هاي نرم افزاري متناسب با پیکربندي اصلی سیستم را به عهده دارند و پیشنهادات لازم را براي توسعه پیکربندي موجود
ارایه می نمایند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت هاي مذکور را دارا می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

- انتخاب و طراحی پیکربندي سخت افزار ها

- نظارت بر آزمایش پیکربندي سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد دستگاه ها

- تهیه برنامه هاي زمانی اجراي پروژه هاي برنامه ریزي سیستم

- انتخاب، پیاده سازي و نگهداري نرم افزارهاي پایه اي (سیستم عامل) با توجه به پیکربندي سیستم

- نظارت در تهیه داده هاي آزمایشی و آزمایش کلیه برنامه هاي سیستم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد در ارتباط منطقی برنامه ها با یکدیگر

- آزمایش نرم افزار هاي پایه اي به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنها

- انتخاب، پیاده سازي و نگهداري بسته هاي نرم افزاري با توجه به نیاز سازمان

- تعیین اهداف سیستم هاي پیشنهادي جدید در جهت ارتقاي کارایی سیستم هاي موجود با توجه به مشخصات کامل ورودي ها، خروجی ها، فایل ها و هزینه هاي لازم جهت پیاده سازي و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص

- تهیه برنامه هاي لازم به منظور اخذ گزارش عملکرد سیستم ها و بررسی مستمر براي ارتقاي کارایی آنها

- ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه اي داخل و خارج به منظور آگاهی از پیشرفت هاي علمی و فنی درخصوص سخت افزار و نرم افزارهاي پایه اي و به کارگیري آنها در صورت نیاز

- همکاري با طراحان، تحلیل گران، کارشناسان شبکه به منظور ایجاد تسهیلات براي به کارگیري سیستم هاي مورد نظر

- مشارکت در سمینارهاي تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت هاي علمی و فنی مربوط به فن آوري اطلاعات

- تهیه دستورالعمل هاي راهبري و نگهداري سیستم

- شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم ها

- تهیه برنامه هاي آموزشی براي کارکنان مربوط و پیگیري و نظارت بر حسن اجراي برنامه ها

- مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت هاي علمی و فنی فن آوري اطلاعات و ارایه نظرات مشورتی به مقام هاي بالاتر

- همکاري در رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده علمی از برنامه ها پیش می آید

- مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها و روش هاي موجود و ارایه پیشنهاد طرح هاي اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

- انجام بررسی هاي راهبردي در زمینه طرح هاي جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقام بالاتر

شرایط احراز :

1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار، سیستم هاي نرم افزاري، معماري سیستم هاي کامپیوتر، هوش مصنوعی ورباتیک، هوش مصنوعی، نظریه هاي محاسبات والگوریتم، سیستم هاي نرم افزاري و الگوریتم ومحاسبات، الگوریتم ومحاسبات)، مهندسی فن آوري اطلاعات، نرم افزار کامپیوتر، انفورماتیک، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، علوم کامپیوتر، آمار و کامپیوتر، کامپیوتر نرم افزار، مهندسی نرم افزار، ریاضی و علوم کامپیوتر

2- مهارت:

- توانایی انتخاب، پیاده سازي و نگهداري سیستم هاي نرم افزاري

- آشنایی با شیوه ها و تکنیک هاي طراحی و پیکربندي سیستم ها

- توانایی تدوین دستورالعمل هاي راهبري و نگهداري سیستم

- توانایی مطالعه، تحقیق وبررسی آخرین پیشرفت هاي علمی وفنی در خصوص سیستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري و نحوه به کارگیري آنها در واحد مربوطه

- توانایی نظارت و ارزیابی سیستم ها و روش هاي موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها

- تسلط به زبان انگلیسی درسطح پیشرفته

- تسلط به یکی از زبان هاي برنامه نویسی

3- دوره هاي آموزشی:

- تحلیل و طراحی نرم افزار UML

- تحلیل و طراحی نرم افزار با متدولوژي ساخت یافته

عنوان شغل : کارشناس شبکه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام امور مربوط به شبکه هاي رایانه اي را از زمان نصب و راه اندازي تا نگهداري و پشتیبانی بر عهده دارند.

این شغل که به منظور ایجاد بستر شبکه ارتباطی لازم بین رایانه هاي خادم (server) و ایستگاه هاي کاري (station) از طریق خطوط کابلی و یا غیرکابلی تعریف شده است، افراد پس از طراحی شبکه مورد نیاز و پیش بینی حجم داده هاي قابل تبادل از طریق خطوط شبکه و همچنین تعداد ایستگاه هاي کاري به اجرا و پیاده سازي این خطوط پرداخته و با استفاده از تجهیزات شبکه و نصب و راه اندازي نقاط اتصال، دسترسی لازم براي کاربران فراهم می نمایند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت هاي مذکور را دارا می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

- امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه هاي رایانه هاي مورد نیاز با توجه به تعداد کاربران، حجم داده و نقاط اتصال

- اجراي عملیات پیاده سازي و کابل کشی شبکه هاي داخلی

- نصب و راه اندازي رایانه خادم و تنظیمات مربوط

- نصب و راه اندازي ایستگاه هاي کاري و تنظیمات مربوط

- نظارت برجریان آماده سازي و راه اندازي دستگاه هاي اصلی و پیرامونی و کنترولرهاي مربوطه و ایجاد هماهنگی کامل در کلیه امور عملیاتی واحد مربوط

- کنترل و مدیریت کاربران شبکه و تعریف سطوح دسترسی هر یک از ایستگاه هاي کاري

- جمع آوري، مطالعه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به پیشرفت هاي علمی و تکنولوژیکی به منظور دستیابی به روش هاي کارآمد و استفاده از آنها در واحد مربوط

- انجام عملیات پشتیبان گیري از پایگاه هاي اطلاعاتی و نرم افزارهاي مربوط با رایانه خادم

- همکاري در تهیه و تنظیم برنامه کار واحد خدمات رایانه اي و مشارکت تهیه برنامه زمانی

- عیب یاب و رفع خط در بستر شبکه ارتباطی

- مشارکت در سمینارهاي تخصصی و مطالعه پیشرفت هاي علمی و فنی مربوط به شبکه هاي رایانه اي

- تنظیم گزارش هاي ادواري از وضعیت شبکه و عملیات کاربران

شرایط احراز:

1- تحصیلات ومعلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار، سخت افزار، معماري سیستم هاي کامپیوتر، سیستم هاي نرم افزاري، هوش مصنوعی و رباتیک، هوش مصنوعی، نظریه هاي محاسبات والگوریتم، سیستم هاي نرم افزاري والگوریتم و محاسبات، الگوریتم ومحاسبات)، تکنولوژي ارتباطات وفن آوري اطلاعات، مدیریت خدمات وتوسعه فن آوري اطلاعات، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، انفورماتیک، کامپیوتر-نرم افزار، کامپیوتر- سخت افزار، مهندسی فن آوري اطلاعات گرایش (شبکه هاي کامپیوتري، سیستم هاي چندرسانه اي، طراحی و توسعه نرم افزار، مخابرات امن، مدیریت سیستم هاي اطلاعاتی، امنیت اطلاعات)،
آمار وکامپیوتر، ریاضی وعلوم کامپیوتر

2- مهارت:

- توانایی در امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه هاي رایانه مورد نیاز دستگاه

- توانایی انجام عملیات پیاده سازي و کابل کشی شبکه هاي داخلی دستگاه

- توانایی نصب و راه اندازي رایانه خادم و ایستگاه هاي کاري و تنظیمات مربوط به آنها

- توانایی درك، شناخت و به کارگیري تکنولوزي نوین شبکه هاي رایانه اي

- توانایی مطالعه، تحقیق و بررسی پیرامون آخرین پیشرفت هاي تکنولوژي شبکه هاي ارتباطی و به کارگیري آنها درواحد مربوطه

- تسلط به زبان انگلیسی در سطح پیشرفته

3- دوره هاي آموزشی:

- شبکه Network +

- مدیریت امنیت شبکه

عنوان شغل : کاردان شبکه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام امور مربوط به شبکه هاي رایانه اي را از زمان نصب و راه اندازي تا نگهداري و پشتیبانی و همجنین شناخت و تشخیص لازم براي پیاده سازي سخت افزار و نرم افزار شبکه متناسب با پیکربندي اصلی سیستم را به عهده دارد.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

- امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه هاي رایانه هاي مورد نیاز با توجه به تعداد کاربران، حجم داده و نقاط اتصال

- نصب و راه اندازي رایانه خادم و تسهیلات مربوط با همکاري کارشناس شبکه

- همکاري با کارشناس شبکه در نصب و راه اندازي ایستگاه هاي کاري و تنظیمات مربوط

- عیب یابی و رفع خطر در بستر شبکه ارتباطی و همکاري با کارشناسان امور سخت افزار رایانه در این ارتباط

- همکاري درانجام عملیات پشتیبان گیري از پایگاه هاي اطلاعاتی

- مشارکت در تنظیم گزارش هاي ادواري از وضعیت شبکه و عملیات کاربران

شرایط احراز :

1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار، سخت افزار)، کامپیوتر - نرم افزار، کامپیوتر – سخت افزار، علوم
کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر، ارتباطات و فن آوري اطلاعات، نرم افزار سیستم، مهندسی فن آوري اطلاعات، رسانه گرایش فن آوري اطلاعات، نرم افزار کامپیوتر ، ،(IT) تکنولوژي ارتباطات وفن آوري اطلاعات
سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار سیستم، آمار وکامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر ،فناوري اطلاعات و ارتباطات

2- مهارت:

- توانایی در امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه هاي رایانه اي مورد نیاز دستگاه

- توانایی نصب و راه اندازي رایانه خادم و ایستگاه هاي کاري و تنظیمات مربوط به آن

- توانایی عیب یابی و شناسایی نقاط ضعف شبکه هاي ارتباطی

- تسلط به زبان انگلیسی در سطح متوسط

3- دوره هاي آموزشی:

- بانک اطلاعاتی SQL Server , Report Server

- شبکه (1) Network +

عنوان شغل : کارشناس امور سخت افزار رایانه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام امور مربوط به نصب و راه اندازي، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاري رایانه ها و دستگاه هاي جانبی و در صورت لزوم جمع نمودن رایانه ها را به عهده دارند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت هاي مذکور را دارا می باشند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

- شناخت کافی از سیستم هاي عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازي، عیب یابی و پشتیبانی سخت افزاري

- نصب و راه اندازي، نگهداري پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاري رایانه ها و دستگاه هاي جانبی

- نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش توانایی هاي سخت افزاري و راه اندازي آنها

- همکاري با کارشناسان شبکه و سیستم هاي پایه و برنامه ریزان سیستم در زمینه نصب، راه اندازي و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز

- برآورد، تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشتیبانی سخت افزار هاي موجود و انطباق قطعات خریداري شده با مشخصات فنی مورد نظر

- مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه هاي فن آوري سخت افزاري و ارایه پیشنهادهاي لازم به منظور ارتقاي سطح کیفی سخت افزار هاي مرکز

- بهینه سازي و جمع نمودن رایانه ها بر حسب نیاز مرکز

- تهیه و تدوین دستورالعمل هاي لازم در زمینه بهره برداري و نگهداري سخت افزار ها به منظور حصول بهترین بازدهی

- همکاري در تدوین برنامه هاي آموزشی و ارایه آموزش هاي لازم به کارکنان مربوط

- مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت هاي علمی و فنی فن آوري اطلاعات و ارایه نظرات مشورتی به مقام هاي مافوق

- مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها و روش هاي موجود و ارایه پیشنهادات طرح هاي اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

- مشارکت در سمینارهاي تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت هاي علمی و فنی مربوط به فن آوري اطلاعات

- انجام بررسی هاي راهبردي در زمینه طرح هاي جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقام هاي بالاتر

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (سخت افزار ، معماري کامپیوتر)، کامپیوتر- سخت افزار، مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزار، مهندسی تکنولوژي میکرو ماشین، علوم کامپیوتر، تکنولوژي ارتباطات وفن آوري
اطلاعات

2- مهارت:

- توانایی در نصب، پیاده سازي، نگهداري و پشتیبانی سخت افزاري رایانه ها

- توانایی درك، شناخت و به کارگیري آخرین پیشرفت هاي علمی و فن آوري اطلاعات

- توانایی ارزیابی فعالیت ها و سیستم هاي موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها

- تسلط به زبان انگلیسی در سطح پیشرفته

3- دوره هاي آموزشی:

- آشنایی با اسمبل نمودن سیستم ها

- عیب یابی سخت افزار و شبکه

عنوان شغل : کاردان امور سخت افزار رایانه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام عملیات مربوط به نصب، راه اندازي، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاري رایانه ها و دستگاه هاي جانبی را به عهده دارند.

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

- شناخت لازم از سیستم هاي عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازي، عیب یابی و پشتیبانی سخت افزاري

- نصب و راه اندازي دستگاه هاي رایانه اي و امکانات جانبی سخت افزاري تحت نظر کارشناس ذي ربط

- تهیه و به هنگام سازي شناسنامه دستگاه هاي رایانه اي

- تهیه و تنظیم برنامه بازدید نوبتی از دستگاه ها زیر نظر کارشناسان ذي ربط

- همکاري با کارشناس شبکه و برنامه ریزان سیستم در زمینه نصب، راه اندازي و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز

- تشخیص نواقص و اشکالات موجود در رایانه ها و دستگاه هاي جانبی و ارایه گزارش هاي لازم به مسئولین ذي ربط

- بررسی صحت عملکرد قطعات دستگاه ها با استفاده از نرم افزار ها و ابزارهاي کاري

- تعمیر و تعویض دستگاه ها و قطعات رایانه اي در حد امکانات مرکز

- کنترل شرایط محیطی کار نظیر برق، حرارت با استفاده از ابزار مناسب

- همکاري در جمع کردن دستگاه هاي رایانه اي، رابط ها و کابل ها براساس تقشه هاي فنی

- همکاري با کارشناس در تهیه و تدوین برنامه هاي آموزشی

- همکاري با کارشناسان در تهیه و تدوین دستورالعمل هاي لازم در زمینه بهره برداري و نگهداري سخت افزارها

شرایط احراز :

1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (سخت افزار، معماري کامپیوتر)، کامپیوتر- سخت افزار، مهندسی تکنولوژي
سیستم هاي سخت افزار، تعمیرات سخت افزارکامپیوتر، تکنولوژي ارتباطات وفن آوري اطلاعات، ارتباطات سخت افزار کامپیوتر، فن آوري اطلاعات وارتباطات، علوم کامپیوتر، کاربرد ،( ICT) وفن آوري اطلاعات
کامپیوتر

2- مهارت:

- توانایی در نصب، راه اندازي و پشتیبانی دستگاه هاي رایانه اي و امکانات جانبی سخت افزاري

- توانایی در عیب یابی، تعمیر و تعویض دستگاه ها و قطعات رایانه اي

- تسلط به زبان انگلیسی در سطح متوسط

3- دوره هاي آموزشی:

- آشنایی با اسمبل نمودن سیستم ها

- عیب یابی سخت افزار و شبکه