تاریخ دادنامه: ۱۹/۴/۱۳۹۱    

شماره دادنامه: ۲۰۶      

کلاسه پرونده: ۹۰/۷۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمت فردوس

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای رحمت فردوس به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ایام قبل از تصویب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۹ و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب ایام مذکور به عنوان سابقه بیمه پردازی، آراء متناقض صادر کرده‌اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه شـانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۶۲۴ با موضوع دادخواست خانم معصومه انتصاریان بیدگلی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته احتساب بیمه دوران طرح نیروی انسانی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۴۷۰ ـ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که سابقه مورد تقاضای شاکی احتساب سابقه از تاریخ ۱۲/۲/۱۳۷۸ تا ۱۲/۴/۱۳۷۹ است و حال این که تبصره ۳ ماده الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ۹/۸/۱۳۷۹ به تصویب رسیده است و مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به ماقـبل خویش تـسری ندارد دیوان با توجه به مراتب فوق به لحاظ این که سابقه شاکی مربوط به قبل از الحاق تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون پزشکان و  پیراپزشکان بوده است و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبـه سوم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۵۴۵ با موضوع دادخواست خانم فاطمه محمودی سیاهمزگی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خـدمات بهداشتـی درمانی گـیلان و سـازمان تأمین اجتماعی و بـه خواستـه الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی دوران طرح نیروی انسانی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۴۳۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که سابقه خدمت و اشتغال شاکی به عنوان انجام طرح نیروی انسانی حسب مدارک موجود در پرونده مورد تأیید قرار گرفته است و این که مطابق عمومات قانونی از جمله مواد ۱ و ۴ و ۳۶ به بعد قانون تأمین اجتماعی و همچنین مقررات مربوط به استخدام کشوری واحد محل خدمت وی مکلف به بیمه کردن او بوده است و تصریح مندرج در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در خصوص شمول قانون تأمین اجتماعی اولاً: مبین اعمال مقررات بیمه‌ای مذکور به شاکی و ثانیاً: مانع تسری آن نسبت به زمان خدمت شاکی نیست بلکه مؤید آن است ثالثاً: بیمه کردن شاکی یا تأخیر در پرداخت حق بیمه وی نافی و رافع مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی ایران نیست. لذا با رد دفاع بی وجه طرف شکایت حکم به الزام خوانده اول به پرداخت حق بیمه شاکی (سهم کارفرما) و خوانده دوم به پذیرش آن و احتساب سنوات مربوط به خدمت طرح نیروی انسانی به عنوان سابقه خدمت بیمه ای صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۵۴۸۵ با موضوع دادخواست خانم زهرا فرهنگ باقری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی دوران طرح نیروی انسانی به مدت ۲ سال به موجب دادنامه شـماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۷ـ ۸/۳/۱۳۹۰ مفـاداً به شرح آینـده به صدور رأی مبادرت کرده است:

مستفاد از اوراق پرونده، خواستة شاکی خانم زهرا فرهنگ باقری واریز حق بیمه دوران طرح نیروی انسانی از تاریخ ۸/۱/۱۳۷۷ تا ۸/۱/۱۳۷۹ توسط مشتکی‌عنه ردیف اول و الزام طرف شـکایت ردیف دوم به پذیرش حق بیمه واریزی و احتـساب ایام مذکور به عنوان سنوات خدمتی است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و نظر به این که ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان طی تصویر گواهی وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به شماره ۶۸۹/۱۱۷/۳/پ/۱ ـ ۲۳/۱/۱۳۷۹ دوره طرح نیروی انسانی مشارالیها را در تاریخهای مذکور تأیید کرده است و با توجه به لایحه طرفهای شکایت ثبت شده به شماره‌های ۱۴۸ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ و ۲۱ـ۶/۱۰/۱۳۹۰ مستنداً به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵ ـ ۴/۵/۱۳۸۸ رأی به وارد بودن شکایت مبنی بر واریز حق بیمه دوران طرح نیروی انسانی شاکی از تاریخ ۸/۱/۱۳۷۷ تا ۸/۱/۱۳۷۹ توسط مشتکی‌عنه ردیف اول و الزام طرف شکایت ردیف دوم به پذیرش حق بیمه واریزی و احتساب ایام طرح نیروی انسانی مذکور به عنوان سنوات خدمت صادر و اعلام می‌شود، این رأی طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می   کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: نظر به این که در پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۷۵۴۵ شعبه سوم دیوان عدالت اداری شاکی بعد از تصویب تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳/۷/۱۳۷۹ در اجرای قانون مذکور به تعهد خویش عمل کرده است و پرداخت حق بیمه ایام خدمت را درخواست کرده است و در پرونده   های دیگر پرداخت حق بیمه ایام خدمت قبل از تصویب قانون تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان درخواست شده است، بنابراین پرونده شعبه سوم از موضوع تعارض خارج است و در ۲ رأی دیگر تعارض محرز است.

ثانیاً: با توجه به مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵ـ ۴/۵/۱۳۸۸، رأی شعبه اول دیوان به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۷ـ ۸/۳/۱۳۹۰ صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می   شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -