تعیین نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارکنان بخش دولتی اعم از کشوری و لشکری (تصویب‌نامه شماره ۵۵۸۸۰/ت۲۳۳۵۸هـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۹ هیئت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۱۳/۰۶س-۶۷۳۴/۱۰۵ مورخ ۶/۱۰/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌کشور و به استناد ماده (۱۲) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان -مصوب ۱۳۷۹-‌ تصویب نمود:

نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارکنان بخش دولتی اعم از کشوری و لشکری از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۹ به میزان نه درصد (۹%) سهم کارکنان و یک و نیم برابر‌آن سهم دولت تعیین می‌شود.

حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور