‌قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت (مصوب مورخ 26/2/1375 مجلس شورای اسلامی)

‌قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت

‌ماده 1- به كاركنان رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت مصوب 1370 - در صورت رضايت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگي، معادل دو ماه آخرين دريافتي بابت حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان‌پاداش خدمت پرداخت مي‌شود.

‌تبصره 1- در صورتي كه سابقه خدمت مستخدم از سي سال كمتر باشد، پاداش به نسبت سال‌هاي خدمت محاسبه و پرداخت مي‌شود. در اين‌محاسبه كسر سال معادل يك سال منظور مي‌شود.

‌تبصره 2- در صورت فوت مستخدم، پاداش موضوع اين ماده به وزارت قانوني مستخدم متوفي، موضوع ماده (86) قانون استخدام كشوري تعلق‌مي‌گيرد.

‌ماده 2 - به مستخدماني كه در سال آخر خدمت، محكوميت اداري داشته باشند، پاداش پايان خدمت پرداخت نمي‌شود.

‌ماده 3- در موارد زير به كاركنان موضوع ماده (1) يا ورثه بلافصل آنان، معادل ده برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت مصوب 1370 به عنوان كمك هزينه پرداخت مي‌شود.

- كمك هزينه ازدواج، در مورد ازدواج دايم مستخدم يا فرزند اول وي فقط يك بار در طول خدمت.

- كمك هزينه، در مورد فوت مستخدم و افراد تحت تكفل وي.

‌تبصره- پرسنل نيروهاي مسلح و مشمولان قانون كار از اين لحاظ تابع مقررات و ضوابط مربوط به خود هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1375.2.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي- علي‌اكبر ناطق نوري