‌قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت (مصوب مورخ 26/2/1375 مجلس شورای اسلامی)

‌قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت

‌ماده 1- به كاركنان رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت مصوب 1370 - در صورت رضايت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگي، معادل دو ماه آخرين دريافتي بابت حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان‌پاداش خدمت پرداخت مي‌شود.

‌تبصره 1- در صورتي كه سابقه خدمت مستخدم از سي سال كمتر باشد، پاداش به نسبت سال‌هاي خدمت محاسبه و پرداخت مي‌شود. در اين‌محاسبه كسر سال معادل يك سال منظور مي‌شود.

‌تبصره 2- در صورت فوت مستخدم، پاداش موضوع اين ماده به وزارت قانوني مستخدم متوفي، موضوع ماده (86) قانون استخدام كشوري تعلق‌مي‌گيرد.

‌ماده 2 - به مستخدماني كه در سال آخر خدمت، محكوميت اداري داشته باشند، پاداش پايان خدمت پرداخت نمي‌شود.

‌ماده 3- در موارد زير به كاركنان موضوع ماده (1) يا ورثه بلافصل آنان، معادل ده برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت مصوب 1370 به عنوان كمك هزينه پرداخت مي‌شود.

- كمك هزينه ازدواج، در مورد ازدواج دايم مستخدم يا فرزند اول وي فقط يك بار در طول خدمت.

- كمك هزينه، در مورد فوت مستخدم و افراد تحت تكفل وي.

‌تبصره- پرسنل نيروهاي مسلح و مشمولان قانون كار از اين لحاظ تابع مقررات و ضوابط مربوط به خود هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1375.2.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي- علي‌اكبر ناطق نوري

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (1)

  • با سلام
    خوا هشمنداست نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت بازنشستگان را در سایت و کانال شناسنامه درج فرمایید . آیا تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱و ۷٨ قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه پاداش پایان خدمت منظور میشود؟
    با تشکر منصور منصوری
    بازنشسته ثبت احوال کردستان

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -