‌ماده واحده- سوابق خدمت مستخدمين دولت، شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي در شركتها و مؤسسات غير دولتي كه بابت آن حق بيمه يا‌كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ذيربط پرداخت گرديده است، با انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي پرداختي سهم مستخدم و كارفرما به‌صندوق بازنشستگي مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگي و وظيفه و وظيفه ازكارافتادگي صرفاً در تعيين حقوق يا مستمري بازنشستگي و وظيفه‌قابل احتساب مي‌باشد مشروط بر آن كه مستخدمين مزبور (‌در حالت بازنشستگي) داراي حداقل بيست (20) سال سابقه خدمت دولتي باشند.

‌تبصره 1- سنوات خدمت موضوع اين قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، اعطاء پايه، درجه يا نظاير آن منظور نخواهد ‌گرديد.

‌تبصره 2- قوانين استخدامي دستگاه‌هاي دولتي منجمله قوانين خاص شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر نام است از‌لحاظ سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، تعيين حقوق بازنشستگي و ساير مقررات مربوط در اين رابطه كماكان به قوت خود باقي است.

‌تبصره 3- ميزان كسور بازنشستگي كه از صندوق قبلي به صندوق جديد منتقل مي‌شود و ميزان كسور بازنشستگي متعلقه و همچنين مابه‌التفاوت‌ اين دو مبلغ بر اساس آيين‌نامه‌اي كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد، تعيين خواهد گرديد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ 1372.2.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -