‌ماده واحده- بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368.12.13 مجلس شورای اسلامی به شرح‌ زیر اصلاح می‌گردد:

ب- مستخدمین زن با 20 سال سابقه خدمت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370.10.11 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی