آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه مستمری کارکنان دولت (تصويب‌نامه شماره 15776/ت 421هـ مورخ 28/1/1373 هيات وزيران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ بنا به پيشنهاد شماره ۲۸۰۱/د مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۲سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غيردولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه مستمري كاركنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۲ـ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور رابه شرح زير تصويب نمود: 

ماده ۱- مستخدمين موضوع قانون فوقالذكر در هنگام بازنشستگي (با دارا بودن حداقل بيست سال سابقه خدمت دولتي‌) يااز كارافتادگي در صورتي كه بابت خدمت در شركتها و مؤسسات غيردولتي حق بيمه يا كسور بازنشستگي پرداخت نموده‌باشند مي‌توانند بادرخواست كتبي ،كسور بازنشستگي يا حق بيمه مزبور را طبق مفاد اين آيين‌نامه به صندوق بيمه يابازنشستگي محل خدمت فعلي خود انتقال دهند. مدتي كه حق بيمه كسور بازنشستگي پرداخت نموده‌اند صرفاً در محاسبه‌ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي به جمع سنوات خدمت آنان اضافه مي‌گردد ودر محاسبه سنوات خدمت‌لازم براي بازنشستگي‌، اعطاي پايه‌، درجه يا نظاير آن منظور نخواهد گرديد.

تبصره ـ مستخدميني كه از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون فوت نموده يا بنمايند و واجد شرايط فوقالذكر باشند با درخواست‌كليه مستمري بگيران از لحاظ تعيين حقوق وظيفه مشمول حكم ماده فوق قرار مي‌گيرند. 

ماده ۲- كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط به سوابق خدمت مستخدم اعم از سهم مستخدم وسهم كارفرما منهاي وجهي‌كه بابت بيمه درماني پرداخت شده است طبق سوابق و مدارك مربوط كلاً به صندوق بازنشستگي محل خدمت فعلي منتقل‌خواهد شد.

تبصره ۱ـ در صورتي كه ارقام مربوط به بيمه درماني جزو كسور بازنشستگي منظور شده باشد لكن رقم معيني از كسوربازنشستگي يا حق بيمه پرداختي را تشكيل ندهد ۱۴ مجموع حق بيمه يا كسور بازنشستگي (سهم مستخدم و سهم كارفرما) ازاين بابت منظور مي‌گردد.

تبصره ۲ـ در مواردي كه ميزان ارقام بيمه مربوط به علت فقد مدارك مشخص نيست‌، حق بيمه مربوط به سوابق خدمت‌مستخدم در كارگاهها و مؤسسات مشمول قانون تأمين اجتماعي اعم از سهم مستخدم و كارفرما (منهاي سهم درمان‌) بر اساس‌ميانگين آخرين دستمزد مشمول كسر حق بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعي و حداقل دستمزد زمان موصوف محاسبه و به‌صندوق بازنشستگي محل خدمت فعلي منتقل خواهد شد. 

ماده ۳- ميزان كسور بازنشستگي متعلقه طبق ضوابط مورد عمل بر مبناي آخرين رقم حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين‌مشابه قبل از بازنشستگي‌، از كارافتادگي يا فوت تعيين مي‌گردد.

تبصره ـ مابه‌التفاوت كسور بازنشستگي متعلقه با مبلغ حق بيمه يا كسور بازنشستگي منتقل شده (سهم شخص و كارفرما) به‌اقساط ماهانه و حداكثر در ۲۳ مدت خدمت غيردولتي از مستخدم يا وراث وظيفه بگير وي وصول خواهد شد. 

ماده ۴- مقررات اين آيين‌نامه در مورد مستخدميني كه به لحاظ استعفا، اخراج‌، انفصال‌، بازخريد خدمت يا به هر علت ديگررابطه استخدامي آنان با شركت يا مؤسسه محل خدمت قطع شده يا بشود و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را دريافت‌ننموده باشند مجري خواهدبود و در مورد مستخدميني كه كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط را جزئاً يا كلاً از صندوقبازنشستگي مربوط دريافت كرده يا بنمايند، مدت خدمت غيردولتي آنان در اجراي مقررات اين آيين‌نامه قابل محاسبه‌نخواهد بود. 

ماده ۵- مبناي استفاده از حمايتهاي قانوني صندوق جديد، منوط به وجود همان حمايتها در صندوق پيشين مستخدم وپرداخت كسور مربوط بر اساس نوع حمايت هاي مزبور مي‌باشد.