ضوابط اجرایی رسته اداری و مالی (به همراه شرح رشته‌های شغلی) (بخشنامه ۱۷۴۴۹۹/۱۸۰۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

شرح رشته های شغلی رسته اداری و مالی:

۲۰۱ رسته فرعی: امور تخصصی اداری و مالی  
  رشته: کارشناس برنامه‌ریزی امور اداری و استخدامی کشور شماره تشخیص: ۸-۲۰۱۰۱۰۱
  رشته: کاردان برنامه‌ریزی امور اداری و استخدامی کشور شماره تشخیص: ۶-۲۰۱۰۲۱۰
  رشته: کارشناس امور اداری شماره تشخیص: ۹-۲۰۱۰۳۰۱
  رشته: کاردان امور اداری شماره تشخیص: ۶-۲۰۱۰۴۰۱
  رشته: کارشناس بررسی عملیات شماره تشخیص: ۹-۳۰۱۰۵۰۱
  رشته: کارشناس برنامه و بودجه شماره تشخیص: ۹-۲۰۱۰۶۰۱
  رشته: کاردان برنامه و بودجه شماره تشخیص: ۶-۲۰۱۰۷۰۱
  رشته: کارشناس برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور شماره تشخیص: ۸-۲۰۱۰۸۰۱
  رشته: کاردان برنامه‌ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور شماره تشخیص: ۶-۲۰۱۰۹۰۱
  رشته: کارشناس بررسی اسناد و مدارک شماره تشخیص: ۹-۲۰۱۱۰۰۱
  رشته: کاردان بررسی اسناد و مدارک شماره تشخیص: ۶-۲۰۱۱۱۰۶
  رشته: کارشناس برنامه‌ریزی و آموزش مدیریت دولتی شماره تشخیص: ۸-۲۰۱۱۲۰۱
  رشته: کاردان برنامه‌ریزی و آموزش مدیریت دولتی شماره تشخیص: ۶-۲۰۱۱۳۰۱
  رشته: کارشناس و مربی آموزشی شماره تشخیص: ۸-۲۰۱۱۴۰۱
  رشته:‌ پژوهشگر شماره تشخیص: ۸-۲۰۱۱۵۰۱
  رشته: مدرس در امور اداری و مالی شماره تشخیص: ۸-۲۰۱۱۶۰۱
  رشته: کارشناس امور بازنشستگی کشوری شماره تشخیص: ۸-۲۰۱۱۷۰۱
  رشته: کاردان امور بازنشستگی کشوری شماره تشخیص: ۶-۲۰۱۱۸۰۱
  رشته: بازرس شماره تشخیص: ۹-۲۰۱۱۹۰۱
  رشته: مترجم شماره تشخیص: ۹-۲۰۱۲۰۰۱
  رشته: مدیر اداری و مالی شماره تشخیص: ۷-۲۰۱۲۱۰۱
  رشته: مسئول خدمات اداری شماره تشخیص: ۶-۲۰۲۰۱۰۱
     
۲۰۲ رسته فرعی: امور اداری  
  رشته: کارگزین شماره تشخیص: ۱۰-۲۰۲۰۲۰۱
  رشته: مأمور حراست شماره تشخیص: ۱۰-۲۰۲۰۳۰۱
  رشته: مسئول ابلاغ و اجرا شماره تشخیص: ۶-۲۰۲۰۴۰۱
  رشته: مسئول دفتر شماره تشخیص: ۸-۲۰۲۰۵۰۱
  رشته: رییس دفتر شماره تشخیص: ۸-۲۰۲۰۶۰۱
  رشته: منشی شماره تشخیص: ۹-۲۰۲۰۷۰۱
  رشته: مسئول گزینش شماره تشخیص: ۱۰-۲۰۲۰۸۰۱
  رشته: مسئول چاپ و انتشارات شماره تشخیص: ۱۱-۲۰۲۰۹۰۱
     
۲۰۳ رسته فرعی: امور مالی  
  رشته: مسئول خدمات مالی شماره تشخیص: ۶-۲۰۳۰۱۰۱
  رشته: کاردان انبارهای تخصصی (تجهیزات و انبار) شماره تشخیص: ۶-۲۰۳۰۲۰۱
  رشته: حسابدار شماره تشخیص: ۱۱-۲۰۳۰۳۰۱
  رشته: حسابرس شماره تشخیص: ۹-۲۰۳۰۴۰۱
  رشته: ذیحساب شماره تشخیص: ۸-۲۰۳۰۵۰۱
     
۲۰۴ رسته فرعی: امور مالیاتی  
  رشته: مدیر دارایی شماره تشخیص: ۸-۲۰۴۰۱۰۱
  رشته:‌ کارشناس امور مالیاتی شماره تشخیص: ۹-۲۰۴۰۲۰۱
  رشته: کاردان امور مالیاتی شماره تشخیص: ۶-۲۰۴۰۳۰۱
  رشته: متصدی امور مالیاتی شماره تشخیص: ۶-۲۰۴۰۴۰۱
  رشته: مأمور تشخیص مالیات شماره تشخیص: ۱۰-۲۰۴۰۵۰۱
  رشته: کارشناس انتظامی مالیاتی شماره تشخیص: ۸-۲۰۴۰۶۰۱
  رشته: کارشناس امور شرکت‌های دولتی شماره تشخیص: ۸-۳۰۴۰۷۰۱
     
۲۰۵ رسته فرعی: امور گمرکی  
  رشته: مدیر امور گمرکی شماره تشخیص: ۸-۲۰۵۰۱۰۱
  رشته: کارشناس امور گمرکی شماره تشخیص: ۹-۲۰۵۰۲۰۱
  رشته: کاردان امور گمرکی شماره تشخیص: ۶-۲۰۵۰۳۰۱
  رشته: ارزیاب شماره تشخیص: ۱۰-۲۰۵۰۴۰۱
  رشته: متصدی تخلیه و بارگیری شماره تشخیص: ۶-۲۰۵۰۵۰۱


ضوابط اجرایی رسته اداری و مالی (ابلاغی سال ۱۳۸۱)

از تاریخ ابلاغ این مصوبه در استخدام، انتصاب و ارتقاء گروه مشمولین این رسته رعایت شرایط احراز رشته‌های شغلی، موارد ذیل، آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مقررات مربوط الزامی می‌باشد.

1- از تاریخ مذکور، رشته‌های شغلی ممیز حساب، کمک ممیز حساب، دادیار دیوان محاسبات، داستان دیوان محاسبات به لحاظ عدم استفاده دیوان محاسبات کشور از طرح طبقه‌بندی مشاغل عمومی دولت و رشته‌های شغلی کمک کارشناس امور اداری، کمک کارشناس امور بازنشستگی کشوریف به جهت ارتقاء سطح کیفی مشاغل و انجام وظایف مزبور توسط متصدیان رشته شغلی کاردان از مجموعه شرح رشته‌های شغلی این رسته حذف و رشته شغلی ماشین‌نویس با رشته شغلی متصدی خدمات اداری ادغام گردیده است.

2- به منظور استفاده صحیح از تخصص‌ها و مهارت‌های لازم، رشته‌های تحصیلی در ارتباط با مشاغل این رسته احصاء و به صورت گروه عنوان شده است.

رشته‌های تحصیلی که در شرایط احراز مشاغل این رسته به صورت گروه عنوان شده است به تفکیک مشتمل بر رشته‌های ذیل می‌باشد:

الف- گروه اداری و مدیریت شامل رشته‌های:

مدیریت دولتی- مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی- مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی- مدیریت- مدیریت بیمه- مدیریت بازرگانی- مدیریت اقتصادی- مدیریت پرسنلی- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت رفاه- خدمات بازرگانی و اداری- بازرگانی- مدیریت سیستم‌ها

ب- گروه مهندسی صنایع شامل رشته‌های:

برنامه‌ریزی و تحلیل سیستمها- مدیریت سیستم و بهره وری- مدیریت سیستم‌ها

پ- گروه اقتصاد شامل رشته های:

اقتصاد- تو سعه اقتصادی و برنامه‌ریزی- برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی- علوم اقتصادی- مدیریت اقتصادی- اقتصاد نظری- اقتصاد و معارف اسلامی

ت- گروه علوم اجتماعی شامل رشته های:

ارتباطات علوم اجتماعی- برنامه‌ریزی علوم اجتماعی- پژوهشگری علوم اجتماعی- تعاون و رفاه علوم اجتماعی- خدمات اجتماعی- مردم شناسی- جمعیت شناسی- تحقیق در ارتباطات اجتماعی

ث- گروه تاریخ شامل رشته های:

تاریخ- تاریخ ایران باستان- تاریخ اسلام- تاریخ عمومی جهان

ج- گروه حقوق شامل رشته های:

حقوق- حقوق بین‌الملل- حقوق عمومی- حقوق خصوصی

چ- گروه امور مالی و حسابداری شامل رشته‌های:

مدیریت مالی- حسابداری- حسابرسی- حسابداری و امور مالی- تدارکات همگانی- کاربرد کامپیوتر در امور مالی- امور مالی

ح- گروه امور گمرکی شامل رشته های:

امور گمرکی- مدیریت گمرکی

خ- گروه امور خدمات اداری شامل رشته‌های:

امور اداری- امور اداری و کارگزینی- کمک متخصص خدمات اداری- امور اداری و پرسنلی- خدمات اداری- آیین و نگارش نامه اداری- امور دفتری و ماشین نویسی- امور دبیرخانه و بایگانی- کاربرد رایانه در اموری اداری

د- گروه علوم تربیتی شامل رشته‌های‌:

برنامه‌ریزی آموزشی- برنامه‌ریزی درسی- تحقیقات آموزشنی- تکنولوژی آموزشی- مدیریت آموزش- مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

ذ- گروه امور روانشناسی شامل رشته‌های:

روانشناسی عمومی- روانشناسی بالینی- مشاوره و راهنمایی- روانشناسی تربیتی- روانشناسی- سنجش و اندازه گیری و روانشناسی- روانشناسی شخصیت

توضیح: رشته‌های تحصیلی مندرج در ردیف‌های مذکور در هر مورد با تصویب شورای اداری و استخدامی ‌کشور قابل افزایش می‌باشد.

۳- رشته‌های بلند مدتی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) اجرا شده است نیز به شرایط احراز رشته‌های شغلی مندرج در گواهینامه‌های مربوط اضافه می‌شود

۴- آن دسته از مستخدمینی که تا تاریخ ‌ابلاغ این اصلاحیه در مشاغل ذیربط این رسته به خدمت اشتغال داشته و با حذف رشته‌های شغلی و انجام اصلاحات به عمل آمده غیرواجد شرایط شده اند ادامه خدمت و ارتقای گروه آنان در رشته‌های شغلی ذیربط ‌بلامانع است.

مطالب مرتبط:

طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه‌های اجرایی

آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل