چاپ

قانون اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 12/8/1394 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده- در بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 قبل از عبارت «فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)» عبارت «همسران و»، قبل از عبارت «فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت»، عبارت «همسران و» اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی