آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي (تصوببنامه شماره 4422/ت38051ک مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۴ هیأت وزیران)

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد بند «ج» ماده (2) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ـ مصوب 1374ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ جانباز: ايثارگراني كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي و يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آنها به اختلالات و نقصانهاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديتهايي مواجه شوند كه شامل افراد زير خواهند بود:

1ـ كاركنان نيروهاي مسلح (سپاه، ارتش و نيروي انتظامي) اعم از پايور پيماني، بسيجي، وظيفه، خريد خدمت، اعضاي هيئت علمي و قراردادي.

2ـ نيروهايي كه توسط وزارت جهاد سازندگي به مناطق جنگي اعزام شده‌اند.

3ـ ساير افرادي كه مشمول بندهاي (1) و (2) نمي‌باشند.

ب ـ درصد جانبازي: ميزان آسيب‌ديدگي يا ناتواني جسمي و رواني جانباز كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي بنياد شهيد و امور ايثارگران يا شوراهاي پزشكي نيروهاي مسلح و بر اساس مفاد جداول پيوست اين آيين‌نامه كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است بر حسب درصد تعيين و در صورت لزوم، اصلاح مي‌شود.

پ ـ بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران.

ت ـ نيروهاي مسلح: سازمانهاي نظامي و انتظامي شامل ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي تابع و وابسته به آنها.

ث ـ كاركنان نيروهاي مسلح: كساني كه مشمول قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح مي‌باشند. كساني‌كه در مأموريت و يا همكاري با نيروهاي مسلح مجروح مي‌گردند، با آنان بر اساس احكام اين آيين‌نامه رفتار خواهد شد.

ماده2ـ تمام درصدهاي نهايي كمتر از پنج درصد، معادل پنج درصد محسوب مي‌گردد.

ماده3ـ شرايط احراز جانبازي به شرح زير تعيين مي‌شود:

1ـ داشتن صورت سانحه معتبر از يگان مربوط مبني بر مجروحيت يا مصدوميت فرد در منطقه حادثه، شامل مشخصات فردي، نوع حادثه، محل و انواع جراحت و زمان مجروحيت (طبق فرم مشخص و واحد)

2ـ وجود مدارك درماني معتبر همزمان با وقوع حادثه منجر به مجروحيت

تبصره1ـ فرم صورت سانحه، موضوع بند (1) ظرف يك ماه بعد از ابلاغ اين آيين‌نامه باهماهنگي بنياد توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ابلاغ مي‌گردد.

تبصره2ـ در صورت عدم وجود مدرك معتبر همزمان، ارايه مدرك معتبر غيرهمزمان كه حاكي از مجروحيت يا مصدوميت افراد باشد با تأييد پزشكان معتمد بنياد يا نيروهاي مسلح قابل قبول مي‌باشد.

تبصره3ـ فرم‌هاي صورت سانحه يا گواهي‌هاي مجروحيت تأييد شده از سوي مراجع ذيصلاح و نيروهاي مسلح كه براي افراد آسيب‌ديده قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه صادر شده است همچنان به عنوان مدرك معتبر شناخته مي‌شود.

ماده4ـ شرايط احراز ضايعات اعصاب و روان به شرح زير تعيين مي‌شود:

1ـ ارائه صورت سانحه، گواهي مجروحيت اعصاب و روان (موج انفجار) همزمان با مجروحيت توسط يگان مربوط.
2ـ ارائه آمار و مدارك معتبر همزمان با مجروحيت اعصاب و روان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح.
3ـ در خصوص افراد فاقد صورت سانحه يا مدارك همزمان، ارائه مدارك پزشكي مبني بر درمان ضايعات اعصاب و روان حداكثر تا دو سال پس از حادثه در جبهه يا مناطق عملياتي.
4ـ در خصوص مجروحيت مناطق غيرعملياتي و غيرنظامي، از كار افتادگي اعصاب و روان فقط در صورتي احراز مي‌گردد كه همزمان با مجروحيت جسمي متوسط يا شديد باشد.

تبصره ـ ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، ضوابط و شاخص‌هاي تعيين آسيبهاي اعصاب و روان و اختلالات شنوايي ناشي از جنگ يا مأموريت‌هاي رزمي را تهيه و ابلاغ نمايد. پس از ابلاغ مذكور تعيين درصد جانبازي در شوراها يا كميسيونهاي پزشكي مربوط مطابق ضوابط يادشده خواهد بود.

ماده5 ـ شرايط احراز مجروحيت شيميايي به شرح زير تعيين مي‌شود:

1ـ گواهي حضور در مناطق و مكانهاي آلوده يا گواهي مجروحيت.

2ـ تأييد از طريق روشهاي كلينيكي و پاراكلينيكي لازم.

ماده6 ـ احراز مجدد مجروحيت براي جانبازاني كه تا قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه، مجروحيت و جانبازي آنان محرز گرديده است، نياز نمي‌باشد، مگر مواردي كه حسب تقاضاي مراجع قانوني نياز به بررسي مجدد داشته باشد.

ماده7ـ احراز مجروحيت جانبازي كاركنان نيروهاي مسلح بر عهده كميسيونهاي مربوط در قوانين و مقررات نيروهاي مسلح و احراز مجروحيت جانبازي بسيجيان بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و احراز مجروحيت ساير افراد بر عهده بنياد مي‌باشد.

ماده8 ـ در صورت اختلاف نظر بين بنياد و نيروهاي مسلح در تعيين احراز جانبازي، مراتب در كميسيون مشترك طبق گردشكار شماره 5173 مورخ 11/11/1369 ستاد كل نيروهاي مسلح بررسي و تعيين تكليف نهايي مي‌گردد.

ماده9ـ كميسيون پزشكي تخصصي بنياد و كميسيون يا شوراهاي پزشكي نيروهاي مسلح به عنوان مراجع قانوني مكلفند جانبازان كشوري و لشكري را برابر درخواست آنان حسب مورد بر اساس اين آيين‌نامه براي بار اول تعيين درصد نمايند و در مراحل بعد طبق مفاد ماده (6) اقدام خواهد شد.

ماده10ـ در صورتي كه با اعمال اين آيين‌نامه، درصد جانبازي فردي كاهش يابد، درصد قبلي وي به قوت خود باقي خواهد ماند.

ماده11ـ ملاك درصد جانبازي توسط شوراي پزشكي براساس تعيين درصد از كار افتادگي موضوع جداول پيوست اين آيين‌نامه كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است، تعيين مي‌شود.

ماده12ـ كميسيون‌ها و يا شوراهاي پزشكي بنياد و نيروهاي مسلح مي‌توانند براساس نياز نسبت به تشكيل كميسيونهاي پزشكي مشورتي اقدام نمايند. نظريه اين كميسيون‌ها پس از تأييد در كميسيون‌ها يا شوراهاي عالي ملاك عمل مي‌باشد.

ماده13ـ به تمام ضايعات در صورت عدم تثبيت و احتمال بهبودي در طول مدت دو سال اوليه بعد از مجروحيت درصد موقت داده مي‌شود و بعد از مدت ياد شده در هر حال درصد دائمي به جانباز تعلق مي‌گيرد و در مدت مذكور از مزايا و تسهيلات مربوط برخوردار مي‌شوند.

ماده14ـ در نيروهاي مسلح ملاك ارشديت و اخذ سنوات جانبازي، صرفاً بر اساس درصد دائمي خواهد بود.

ماده15ـ خدمات و تسهيلاتي كه فقط يك بار در طول عمر به جانبازان تعلق مي‌گيرد، صرفاً بر اساس درصد دائمي خواهد بود.

ماده16ـ به عوارض جانبي مستقيم و ثانويه ناشي از مجروحيت طبق اين آيين‌نامه، درصد از كار افتادگي تعلق مي‌گيرد.

ماده17ـ در صورت اعتراض فرد نسبت به عدم احراز جانبازي و يا اعتراض جانباز به درصد تعيين شده توسط كميسيون يا شوراهاي پزشكي، حسب مورد طبق قوانين و مقررات مربوط در نيروهاي مسلح و بنياد رسيدگي خواهد شد.

ماده18ـ در صورت اعلام نظر يا صدور رأي توسط مراجع قانوني مبني بر تخلف در سير مراحل رسيدگي و تعيين احراز يا درصد از كار افتادگي، موضوع در شوراي تجديد نظر قابل رسيدگي خواهد بود.

ماده19ـ جهت تعيين درصد جانبازي از دو معيار آسيب (Impairment) و ناتواني (Disability) استفاده مي‌شود. كدهايي كه با حرف (D) در قسمت تخصصي آيين‌نامه مشخص شده‌اند، مربوط به ناتواني و كدهايي كه با حرف (I) مشخص شده‌اند، مربوط به آسيب مي‌باشد.

تبصره1ـ در تعيين درصد جانبازي، اصل بر ايجاد ناتواني ايجاد شده توسط تروما است و در صورتي كه يك تروما باعث ناتواني نشود به آسيب وارد شده درصد تعلق مي‌گيرد. (به طور مثال در صورتي كه يك حادثه باعث شكستگي استخوان شده و همراه با كوتاهي اندام و محدوديت حركات مفاصل شود به كوتاهي اندام و محدوديت حركات مفاصل درصد تعلق مي‌گيرد و شكستگي درصد ندارد ولي اگر شكستگي باعث كوتاهي يا محدوديت حركات مفاصل نشود به شكستگي بهبود يافته درصد آسيب (I) تعلق مي‌گيرد).

تبصره2ـ براي جلوگيري از همپوشاني ناتواني‌ها (پيراميد) در تعيين درصد كليه ضايعات در اندامهاي مختلف كه باعث يك نوع ناتواني مي‌شوند فقط يك بار محاسبه مي‌گردند (به طور مثال مشكلات گفتاري در آسيب مغزي و آسيب گوش و حلق و بيني).

ماده20ـ در صورتي كه ناتوانيهاي ايجاد شده در جانباز بيش از يك ناحيه از بدن باشد، درصد كلي وي طبق روشهاي زير محاسبه مي‌گردد:

الف ـ ناتواني موجود در اندامهاي موازي (به طور مثال هر دو دست و يا هر دو پا) با يكديگر جمع جبري مي‌شوند.

مثال: درصد كلي اندام فوقاني = درصد محاسبه شده دست چپ + درصد محاسبه شده دست راست.

تبصره ـ ناتوانيهاي مربوط به كاهش ديد در هر دو چشم و كاهش شنوائي در هر دو گوش طبق جداول مربوط محاسبه مي‌شود.

ب ـ جمع كلي درصد از كار افتادگي در يك اندام به روش زير محاسبه مي‌گردد و حداكثر تا از دست رفتن كامل كارآئي يك اندام قابل قبول مي‌باشد.

توضيح: (r1)‌‌‌، (r2) (r3) و… به ترتيب مربوط به درصدهاي متعلقه به يك اندام به ترتيب از بالاترين ميزان تا پايين‌ترين آن مي‌باشد.

ج ـ جمع كلي درصد از كار افتادگي در ارگانهاي متعدد به روش زير محاسبه مي‌گردد:

توضيح: (1p) و (2p) و (3p) و… به ترتيب مربوط به درصدهاي متعلقه مي‌باشد.

د ـ درصدهاي مربوط به آسيب (I) در ارگانهاي متعدد بر اساس فرمول تجميع در يك ارگان (بند ب) محاسبه و سپس درصد نهايي مربوط به آسيب محاسبه مي‌گردد. سپس درصد نهايي آسيب با درصدهاي مربوط به ناتواني در اندامهاي متعدد بر اساس فرمول تجميع (بند ج) جمع و درصد نهايي جانبازي محاسبه مي‌شود.

تبصره ـ درصدها مضربي از (5) مي‌باشند، لذا چنانچه در محاسبه اوليه مضربي از (5) نشود با استفاده از روش گرد كردن تبديل به مضربي از (5) خواهد شد.

مثال: اگر درصد كلي جانباز سي و سه شش دهم درصد و يا سي و دو و پنج دهم درصد باشد به سي و پنج درصد گرد مي‌شود و يا اگر درصد كلي فرد سي و يك و هفت دهم درصد يا سي و دو و چهار دهم درصد باشد به سي درصد گرد مي‌گردد.

ماده21ـ در مورد آزادگان به ازاي سالهاي اسارت براي ضايعات غيراختصاصي غيرتروماتيك (اعم از جسمي و رواني) طبق روش زير درصد جانبازي محاسبه و منظور مي‌گردد:
براي سال اول اسارت دوازده درصد و از سال دوم به بعد هر سال چهار درصد يا هر سه ماه يك درصد اضافه مي‌گردد.

تبصره1ـ ضايعات جسمي تروماتيك آزادگان در صورتي كه مدارك درماني مستند (همزمان و يا در طول يك سال پس از آزادي از اسارت) داشته باشند با درصد ناشي از سالهاي اسارت طبق ضابطه بند «ج» ماده (20) جمع مي‌شود.

تبصره2ـ ضايعات جسمي و رواني قبل و بعد از اسارت منطبق بر مصاديق جانبازي براساس ضابطه تجميع (ماده 20) قابل محاسبه مي‌باشد.

تبصره3ـ ميزان درصد جانبازي موضوع اين ماده در هر حال از حداكثر مبناي تعيين شده در جداول پيوست اين آيين‌نامه تجاوز نخواهد كرد.

ماده22ـ تشخيص از كار افتادگي كلي جانبازان مشمول حالت اشتغال و ساير مقررات مرتبط به جانبازان مطابق آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط مي‌باشد.

ماده23ـ اجراي اين آيين‌نامه در نيروهاي مسلح منوط به كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا مي‌باشد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 7/1/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.