جستجو در بانک مقررات و بخشنامه‌ها

قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374

ماده 1 - اهداف‌:

الف ـ تأمين لازم براي حفظ و گسترش حضور معنوي و مستمر جانبازان در محيطهاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي

ب ـ حمايت از آرمان و استمرار حركت اعتقادي و فرهنگي جانبازان و بهبود شرايط فردي و خانوادگي و اجتماعي آنان

ج ـ ايجاد قابليت تطبيق و هماهنگي در مقررات اداري و استخدامي كشور با شرايط خاص جسمي جانبازان

ماده 2 - تعاريف‌:

الف ـ بنياد

بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي است كه در زمره نهادهاي انقلاب اسلامي مي‌باشد

ب ـ جانباز

عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن ازتعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آنها در طول جنگ تحميلي به اختلالات ونقصانهاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشود و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديتهائي مواجه‌مي‌باشند.

تبصره 1 ـ بنياد موظف است به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي جانبازان و جبران‌محدوديتهاي ناشي از نقصانها و اختلالات عارضي آنان را تحت پوشش قرار داده يا بدهد.

تبصره 2 ـ در موارد اختلاف نظر در تشخيص و تطبيق جانباز كميسيون موضوع ماده 16 اين قانون تعيين تكليف مي‌ناميد.

ج ـ درصد جانبازي

عبارت از ميزان آسيب ديدگي جسمي ورواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب‌مورد تجديد نظر خواهد شد.

تبصره ـ آئين‌نامه اجرايي درصد جانبازي توسط بنياد و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه‌و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

د ـ پست همطراز.

پست سازماني با نامي است كه با علامت اختصاري (*) مشخص مي‌شود ودرمجموعه تشكيلاتي دستگاه‌هاي موضوع ماده‌3 اين قانون ايجاد مي‌گردد وتا رسيدن خدمت مستخدمين جانباز به شرايط عمومي خروج از خدمت براي آنان در مجموعه‌مزبورحفظ مي‌شود. ه ـ جانبازان از كار افتاده كلي كساني كه به تشخيص مراجع صالحه بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و يا مراجع‌ذيصلاح نيروهاي مسلح‌) از كارافتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند.

تبصره ـ تصويب از كارافتادگي كلي كاركنان دولت به منظور برقراري حقوق وظيفه يا مستمري و يا حقوق حالت اشتغال بامراجع ذيصلاح مربوط و مطابق قوانين و مقررات ذيربط مي‌باشد و معيار براي تصميم‌گيري نظر كميسيون پزشكي فوقخواهد بود.

ماده 3 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتي‌، دستگاههاي قضايي‌، مجلس شوراي اسلامي‌، نهاد رياست جمهوري‌،سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران‌، سازمانها و واحدهاي تابعه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم ازنيروي نظامي و انتظامي نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش و وابسته و يا تابعه كليه مؤسسات و شركتهاي‌مستقل دولتي يا ملي شده و يا مصادره شده و يا داراي مديريت دولتي كه به نحوي تحت پوشش يكي از وزارتخانه‌ها و ياسازمانهاي دولتي اداره مي‌شوند بانكها، شركتهاي بيمه‌، جمعيت هلال احمر، شهرداريها، شركتهاي تحت پوشش آنان و نيزكليه و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنان توسط‌دولت‌مي‌گردد و همچنين مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران‌شركت ملي گاز ايران شركت ملي صنايع پتروشيمي‌، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران‌، سازمان صنايع ملي ايران‌مشمول اين قانون هستند.

ماده 4 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در جهت اجراي مفاد اين مصوبه حداكثر ظرف مدت سه ماه تمهيدات وتسهيلات لازم را در قالب پيشنهادهاي مشخص تنظيم و براي تصويب به مراجع ذيربط تسليم مي‌نمايد دستگاههاي مشمول‌اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يكبار نسبت به‌اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

تبصره ـ جانبازاني كه بدليل محكوميت يا رأي مراجع قضائي يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني‌مشابه از كار بركنار شده‌اند مشمول اين ماده نخواهند شد.

ماده 5 - با جانبازاني كه به دليل آسيب‌ها و يا عوارض جانبازي‌شان طبق مقررات از كارافتاده كلي شناخته شده و قادر به كارنباشند بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي‌مصوب 30/6/1372 و اصلاحيه بعدي آن رفتار خواهد شد.

ماده 6 - دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز بر اساس استعلام‌از مراجع ذيربط به حداكثر شرايط سني مجاز جهت ورود به دستگاه مدت مزبور را بدون پرداخت كسور بازنشستگي از هرنظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگي محسوب نمايند. تبصره ـ پرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم و كارفرما براي طي دوره فوق در دستگاههاي دولتي مشمول اين قانون به‌عهده دستگاه مربوط و در دستگاههاي غيردولتي از جمله واحدهاي تحت پوشش قانون كار بعهده دولت مي‌باشد كه اعتبارمربوط طي جداگانه همه ساله در بودجه كل كشور پيش بيني تا به صندوقهاي ذيربط واريز شود.

ماده 7 - بمنظور بهره برداري مناسب از نيروي كار و حفظ شئون جانبازان دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند از خدمت‌ايشان در مشاغلي كه متناسب با وضعيت جسمي و رواني آنان بوده و بيانگر توجه معنوي دستگاه ذيربط نسبت به ارزشهاي‌والاي اين عزيزان باشد استفاده نمايند.

ماده 8 - دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت‌استخدامي جانبازان غير رسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي ثابت يا عناوين‌مشابه اقدام نمايند. تبصره ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است درخواست دستگاههاي ياد شده در صورت فقدان پست‌سازماني متناسب با شرايط عمومي جانبازان نسبت به ايجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهاي بلامتصدي و در صورت‌فقدان پست سازماني بلامتصدي نسبت به ايجاد پست سازماني جديد اقدام نمايد.

ماده 9 - ميزان ساعات كار كليه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازي و كاهش توانائي آنان به موجب آيين‌نامه‌اي است كه‌به پيشنهاد كميته‌اي به سرپرستي نماينده بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان و عضويت نمايندگان‌تام‌الاختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 10 ـ بخشهاي غيردولتي نيز مشمول مصوبات موضوع اين ماده مي‌باشند.

تبصره 2 ـ جانبازاني كه به هر دليل نتوانند از كسر ساعت استفاده نمايند از اضافه كار ساعتي مرخصي سالانه و كسر سنوات‌خدمت بازنشستگي به نحوي كه در آيين‌نامه آن پيش بيني مي‌گردد برخوردار خواهند شد.

تبصره 3 ـ دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به ايجاد پست شغل سازماني همطراز جانباز جهت اشتغال‌جانبازاني كه توانائي انجام كار تمام وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي‌شوند با تاييد سازمان اموراداري و استخدامي كشور يا مراجع ذيصلاح مربوط اقدام نمايند.

ماده10 - واحدهاي غيردولتي مشمول قانون كار در صورت استفاده مستخدم از كسر ساعت كار از پرداخت حداقل پنجاه‌درصد 50% حق بيمه كارفرمايي شاغلين خود و در صورت عدم استفاده از كسر ساعت كار از حداقل پنجاه درصد 50% سهم‌مزبور معاف هستند و دولت مكلف به پرداخت حق بيمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار اين ماده هر ساله دررديف جداگانه‌اي در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.

ماده11 - ميزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون كه عهده دار پرستاري و مراقبتهاي ويژه جانبازان‌مي‌گردند بنا بر رأي كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد جانبازي تا حداكثر نصف ساعات كار هفتگي مقرر با استفاده ازمزاياي كامل قانوني تقليل خواهد يافت نحوه و ترتيب اجراي اين ماده طي آيين‌نامه موضوع ماده 9 مشخص مي‌گردد.

تبصره 1 ـ افراد غير شاغلي كه بنابر رأي كميسيون پزشكي تعيين درصد جانبازي بنياد مي‌بايد به صورت مستمر در موردمراقبت و نگهداري جانبازان اقدام نمايند تحت پوشش بنياد قرار گرفته و بنياد موظف است با اذن ولي فقيه يا نماينده مأذون ازطرف ايشان تا زماني كه آنان عهده دار اين امر مي‌باشند حق الزحمه ماهيانه مشخصي به ايشان پرداخت نمايد.

تبصره 2 ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد 50% و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان وشيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان‌ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي‌شود نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه‌كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

ماده12 - به منظور ارتقاي سطح دانش و آمادگي جانبازان جهت تصدي مشاغل مناسب كليه دستگاههاي مشمول اين قانون‌مكلفند ضمن فراهم آوردن امكانات لازم براي آموزشهاي كوتاه مدت با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند تا پايان‌تحصيلات دانشگاهي به صورت مأموريت آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت موافقت نمايند. جانبازان ياد شده از كليه حقوق ومزاياي مربوط بهره‌مند خواهند شدو نحوه اجراي اين ماده به موجب آيين‌نامه خواهد بود كه بنا به پيشنهاد مشترك بنياد باموافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان سازمان امور اداري و استخدامي كشور وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده13 - دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيلات رفاهي اجتماعي و اقتصادي كه واگذار مي‌نمايند يامي‌توانند زمينه اعطاي آن را از سوي دستگاههاي ديگر فراهم آورند جانبازان را در اولويت قرار دهند چگونگي اعطاي‌تسهيلات مذكور بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده14 - كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند به منظور رسيدگي هر چه شايسته‌تر و تسريع در ارائه خدمات به‌جانبازان انقلاب اسلامي يكي از واحدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرائي دستگاه را موظف به رسيدگي و حل وفصل مسائل جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد همكاري لازم را معمول دارند تبصره ـ مشاور يا مديريت واحد مذكور از بين ايثارگران با اولويت جانبازان منصوب خواهد گرديد.

ماده15 - آندسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص كميته تخصصي متشكل از نمايندگان بنياد و بنياد شهيدانقلاب اسلامي به دليل ضايعات ناشي از جانبازي فوت مي‌نمايد شهيد محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان طبق‌ضوابط مورد عمل در بنياد شهيد انقلاب اسلامي تحت پوشش بنياد مزبور قرار مي‌گيرند

ماده16 - بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را بنام كميسيون رسيدگي به شكايت جانبازان باعضويت دو نفر از بنياد يك نفر از سازمان اموراداري و استخدامي كشور يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران يك نفر از وزارت كارو امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به‌رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه مربوط اقدام نمايد. تصميمات كميسيون مزبورقطعي و لازم‌الاجرا و عدم اجراي بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذيصلاح مي‌باشد.

ماده17 - آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان ديگري‌به نحوي از انواع استخدام‌، مشغول بكار شده يا خواهند شد نيز مشمول اين قانون خواهند بود و دستگاههاي مشمول اين‌قانون موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با موارد پيش بيني شده در اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوط اقدام‌نمايند.

ماده18 - كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي وساير امتيازات مقرر در قوانين و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت نمايند. تبصره ـ اعطاي امتيازات معادل موضوع اين ماده در واحدهاي مشمول قانون كار كه فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري‌مي‌باشند طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزير كار و امور اجتماعي ابلاغ مي‌شود.

ماده19 - كليه دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند با مرخصي استعلاجي جانبازاني كه به تاييد كميسيون پزشكي بنيادرسيده باشند موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل آنهااقدام نمايند. تبصره ـ در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي چنانچه مرخصي استعلاجي جانبازان بالاتر از سقف قانوني‌آن باشد پرداخت حقوق و مزاياي كامل آنان بر عهده دولت خواهد بود كه از طريق سازمان تأمين اجتماعي اقدام مي‌گردد.

ماده20 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

تبصره ـ كليه آيين‌نامه‌هاي اجرائي قانون آزمايشي قبلي تا تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون قابل اجرا مي‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزارو سيصدوهفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/4/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است‌.