1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.39 امتیاز(90 رای)

دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی به همراه فرم‌های مربوط به تعیین صلاحیت موضوع: ماده (5) آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 144189 مورخ 28/03/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 07/03/1397 دستورالعمل موضوع ماده «5» آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری را مشتمل بر (12) ماده و (9) تبصره تصویب نمود. مراتب به انضمام «فرم تعیین صلاحیت کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی» و «فرم صورتجلسه تعیین صلاحیت کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی» ممهور به مهر شورای مذکور برای اجراء ابلاغ می‌گردد.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دستورالعمل موضوع ماده «5» آیین‌نامه اجرایی ماده «46» قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 1- تعاریف و اختصارات

- قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری

- دستگاه اجرایی:‌دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

- دستورالعمل امتحانات: «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره 9757/93/200 مورخ 19/7/1393

- شورای راهبری توسعه مدیریت: شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی موضوع مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری

- فرم تعیین صلاحیت: فرم پیوست شماره یک این دستورالعمل که بر اساس معیارهای مندرج در آن، شورای راهبری توسعه مدیریت نسبت به تعیین صلاحیت کارمندان رسمی آزمایشی برای تبدیل وضعیت به رسمی اقدام می‌نماید و تحت عنوان «فرم تعیین صلاحت کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی» می‌باشد.

الف- تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی

ماده 2- در اجرای ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای پست‌های قابل تخصیص به مشاغل حاکمیتی درخواست صدور مجوز استخدام رسمی کارمندان پیمانی شاغل در دستگاه را به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های دولت، نسبت به صدور مجوز برای تمام یا بخشی از درخواست دستگاه اجرایی اقدام می‌نماید.

ماده 3- در اجرای تبصره (2) ماده (46) قانون، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کارمندان پیمانی واجد شرایط ذیل را پس از سنجش شایستگی‌های تخصصی و رفتاری و احراز صلاحیت‌های موضوع موضوع (42) قانون، از محل مجوزهای ماده (2) این دستورالعمل، در مشاغل حاکمیتی به استخدام رسمی آزمایشی درآورند.

الف- حداقل پنج سال از استخدام پیمانی کارمند سپری شده باشد.

تبصره: چنانچه کارمند پیمانی از دستگاه اجرایی دیگری به دستگاه منتقل شده باشد، با رعایت حداقل سنوات موضوع این بند، باید حداقل یکسال از زمان انتقال وی به دستگاه اجرایی مقصد گذشته باشد.

ب- استخدام پیمانی کارمند از طریق قبولی در آزمون‌های استخدامی موضوع ماده (44) قانون که به صورت عمومی برگزار شده یا می‌شود، صورت پذیرفته باشد.

تبصره- استخدام رسمی آزمایشی کارمندانی که استخدام پیمانی آنان از طریق قبولی در آزمون‌هایی با نشر عمومی آگهی استخدامی بر اساس ماده (44) قانون نبوده است، علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل موکول به شرکت در امتحانات استخدامی عمومی (که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ریزی می‌گردد) و کسب حد نصاب نمره آزمون بر اساس «دستورالعمل امتحانات»، در دوره پیمانی می‌باشد.

چ- متوسط امتیازات ارزشیابی سالانه سه سال آخر کارمند در دوره پیمانی از هشتاد درصد (%80) امتیازات ارزشیابی کمتر نباشد.

د- عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات‌های بندهای «هـ»، «و» و «ز» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول دوره پیمانی.

تبصره 1- تبدیل وضع استخدامی کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در دوره مأموریت، در دستگاه اجرایی مقصد امکان‌پذیر نمی‌باشد. استخدام رسمی آزمایشی آنان  در در دستگاه مبدأ نیز مشروط بر این است که حداقل یکسال منتهی به تبدیل وضع در دستگاه اجرایی مبدأ اشتغال داشته و مفاد بندهای فوق در مورد آنان رعایت شده باشد.

تبصره 2- در صورتی که تعداد شرکت‌کنندگان در سنجش شایستگی‌های موضوع این ماده بیشتر از تعداد مجوزهای استخدام رسمی ازمایشی باشد، پذیرش افراد بر اساس نمرات فضلی آنان در هر شغل خواهد بود.

تبصره 3- نحوه سنجش شایستگی‌های موضوع این ماده در هر دستگاه اجرایی توسط «شورای راهبری توسعه مدیریت» دستگاه تعیین می‌گردد.

ب- تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی

ماده 4- «شورای راهبری توسعه مدیریت» هر دستگاه اجرایی، به عنوان کمیته تخصصی تشخیص صلاحیت موضوع بند «الف» ماده (46) قانون برای کارمندان رسمی آزمایشی، وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف- بررسی اطلاعات اخذ شده از مراجع ذیصلاح (از قبیل فرم‌های ارزشیابی سال‌های گذشته کارمند، نحوه حضور کارمند در محل کار و گزارش مدیر واحد متبوع کارمند) در مورد کارمندانی که دوره رسمی ازمایشی سه سال خود و یا دو سال تمدید شده (در خصوص کارمندانی که بند «الف» تبصره یک ماده (46)‌ در مورد آنان اِعمال شده است) را طی نموده‌اند.

ب- بررسی و ارزیابی وضعیت کارمندان رسمی آزمایشی مورد نظر در ارتباط با هر یک از معیارهای نسجش عنوان شده در «فرم تعیین صلاحیت»

ج- بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص صلاحیت کارمند یا کارمندان موضوع بند «الف» ماده (46)‌ قانون بر اساس ساز و کارهای پیش‌بینی شده در این دستورالعمل

د- رسیدگی به شکایات کارمندان رسمی آزمایشی که به نتایج تعیین صلاحیت خود، معترض باشند.

تبصره 1- فرم راهنمای ارزیابی صلاحیت کارمندان رسمی آزمایشی برای تبدیل وضعیت به رسمی توسط «شورای راهبری توسعه مدیریت» و فرم صورت‌جلسه شورا، به پیوست دستورالعمل می‌باشد.

تبصره 2- «شورای راهبری توسعه مدیریت» دستگاه اجرایی می‌تواند کمیته‌ای را برای اجرای مفاد بند «الف» ماده (46)‌ قانون تشکیل دهد. در این صورت، تصمیمات کمیته پس از تأیید شورای مذکور مبنای عمل خواهد بود.

ماده 5- چنانچه کارمند به نتیجه ارزیابی خود معترض باشد، باید اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ نتیجه، به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی ارائه کند. شورا نیز حداکثر دو ماه مهلت دارد تا به اعتراض فرد رسیدگی نموده و صلاحیت فرد را مجدداً مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه نهایی را اعلام نماید.

ماده 6- تبدیل وضعیت استخدامی کارمند به رسمی پس از طی دوره رسمی آزمایشی سه ساله و مشروط به کسب شرایط ذیل می‌باشد:

الف- کسب حداقل هفتاد و پنج درصد از مجموع امتیازات «فرم تعیین صلاحیت»

ب- طی دوره‌های آموزشی و کسب امتیازات لازم

ج- تأیید گزینش

ماده 7- چنانچه کارمند حائز هر یک از شرایط موضوع ماده (6) نباشد، اعمال هر یک از روش‌های عنوان شده در ذیل تبصره یک ماده (46) قانون مطابق با بندهای زیر صورت می‌پذیرد:

الف- ویژگی‌های بند «الف» ماده (46) قانون: در صورتی که کارمند حد نصاب لازم (75 امتیاز) را از «فرم تعیین صلاحیت» کسب ننماید به شیوه‌های زیر عمل می‌شود:

1- در صورتی که امتیاز مکتسبه فرد حداقل (65) درصد و پایین‌تر از (75) درصد امتیاز کل باشد، مهلت دو ساله دیگر به وی اعطا می‌شود. این مهلت فقط یک‌بار اعطا گردیده و قابل تمدید نمی‌باشد.

2- در صورت کسب حداقل (55)‌درصد و پایین‌تر از (65) درصد امتیاز کل، وضع استخدامی فرد به پیمانی تبدیل می‌گردد.

3- چنانچه امتیاز ارزیابی کارمند کمتر از (55) درصد امتیاز کل باشد، حکم استخدامی وی لغو می‌گردد.

ب- دوره‌های آموزشی: عناوین دوره‌های آموزشی موضوع این بند، علاوه بر دوره‌های آموزشی که در شرایط تصدی مشاغل در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل دولت به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رسیده است، منطبق با نظام آموزش کارمندان دولت که حداقل سه دوره آموزشی و یا (120) ساعت آموزش می‌باشد، توسط دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد. افردی که دوره‌های آموزشی شرایط تصدی را در دوره خدمت پیمانی طی نموده باشند، نیازی به طی مجدد این دوره‌ها نخواهند داشت. نصاب امتیاز لازم برای دوره‌های آموزشی دوره رسمی آزمایشی هفتاد درصد (70%) امتیاز هر دوره است.

چنانچه کارمند حائز بندهای «الف» و «ج» ماده (6) بوده ولی کلیه دوره‌های آموزشی مورد اشاره در بند «ب» را با موفقیت طی نکرده باشد، حداکثر دو سال دیگر مهلت دارد تا دوره‌های آموزشی مذکور را طی نماید. در طول این مدت، به محض موفقیت در طی دوره‌های آموزشی، حکم استخدام رسمی کارمند صادر گردیده و نیازی به اتمام مهلت دو ساله نمی‌باشد. دستگاه اجرایی مکلف است حداقل یک بار امکان شرکت در دوره‌های مزبور را برای کارمند در طول دوره رسمی آزمایشی فراهم نماید.

تبصره- چنانچه پس از اتمام مهلت دو سال موضوع بند «الف» تبصره یک ماده (46) قانون، دوره‌های آموزشی مورد نظر توسط کارمند طی نشده و یا حد نصاب لازم را کسب ننماید، وضعیت استخدامی وی به پیمانی تبدیل می‌گردد.

ج- گزینش: تأیید گزینش دستگاه‌های اجرایی، از شروط لازم برای تبدیل وضعیت کارمند از رسمی آزمایشی به رسمی است.

ماده 8- واحدهای توسعه منابع انسانی (یا عناوین مشابه) دستگاه‌های اجرایی، مسئول جمع‌آوری تصمیمات مراجع مذکور بوده و مکلف هستند پس از اخذ نظر «شورای راهبری توسعه مدیریت»، «هسته گزینش» و «واحد آموزش»، نسبت به اعمال تصمیمات در خصوص کارمند مورد نظر اقدام نمایند.

ماده 9- کارمندان رسمی آزمایشی که مهلت دو ساله دیگر به آنان اعطا می‌شود، باید پس از اتمام مهلت دو ساله، صلاحیت‌ها و امتیازات مورد نظر در ماده (6) این دستورالعمل را کسب نمایند. در غیر این‌صورت، بر اساس ضوابط مندرج در ماده (7)‌ دستورالعمل (به استثنای ردیف یک بند الف ماده مذکور)، وضعیت استخدامی آنان به پیمانی تبدیل شده و یا لغو حکم می‌گردد.

ماده 10- واحدهای منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مشخصات کارمندان رسمی آزمایشی را سه ماه قبل از انقضای سه سال یا دو سال تمدید شده (در صورت اعطای مهلت دو ساله دیگر) به شروای راهبری توسعه مدیریت، هسته گزینش و واحد آموزش دستگاه اعلام کرده و نظر آن مراجع را در مورد کارمندان مورد نظر کسب نمایند. مراجع مزبور نیز موظف هستند نظر خود را در مهلت تعیین شده (سه ماه)، به واحد منابع انسانی جهت اعمال تصمیمات اداری و استخدامی اعلام کنند.

تبصره- چنانچه هر یک از مراجع مزبور نظر خود را در موعد مقرر به واحد منابع انسانی ارسال ننمایند، به منزله نظر مثبت آن مراجع برای تبدیل وضعیت استخدامی کارمند از رسمی آزمایشی به رسمی تلقی شده و این امر مبنای تصمیمات اداری قرار می‌گیرد. 

ماده 11- تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.

ماده 12- با ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره 12175/93/200 مورخ 11/09/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (وقت) لغو می‌گردد.

پیوست شماره 2- فرم تعیین صلاحیت کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی

 

پیوست شماره 2- فرم صورت‌جلسه تعیین صلاحیت کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی

 

مقررات مرتبط:

آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
 • مجتبي

  وضعيت رسمي فقط براي مشاغل حاكميتي مي باشد

  سه شنبه, Feb 5 2019 8:21:51am
 • ارشیا

  سلام باتشکر از اعضای هیت دولت درتصویب آیین نامه تبدیل وضعیت چرا اینقدر درتبدیل وضعیت نیروهای سخت گیری وتبصره وماده میگذارید ،درصورتی ازنظر حقوقی ومزایا فرقی بین پیمانی ورسمی نیست

  یکشنبه, Aug 5 2018 8:21:35am
 • حسینی

  اونهایی که با رای 555 استخدام شدند و حقشون 20 سال پایمال شده چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  لطفا یکی جوابگو باشه

  شنبه, Jul 21 2018 8:32:15am
 • س م ج

  باسلام.باتوجه به اینکه اینجانب بامدرک کارشناسی مهندسی درآزمون استخدامی سراسری پیمانی وزارت نیرو-شرکت آبفارپذیرفته وازسال 90 بصورت پیمانی مشغول فعالیت هستم آیاشرایط تبدیل وضعیت ازپیمانی به رسمی رادارم یا نه.باتشکر

  پنج شنبه, Jul 12 2018 7:26:49pm
 • ناشناس

  این قانون برای شهرداری ها هم صدق می کند ؟ ما تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت هستیم.

  دوشنبه, Jun 25 2018 3:53:59am
 • مها

  بعد از پیگیری های زیاد مشخص شد هنوز در سامانه کارمند ایران گزینه ای برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی ازمایشی باز نشد..اشکال کجاس؟

  یکشنبه, Jun 24 2018 9:39:22am
 • لیلا سادات

  با سلام .تکلیف کسانی که 10 سال سابقه کا در وضعیت پیمانی دارند ولی داری مدرک قبولی آزمون استخدامی بر اسا ماده 44نیستند چه می شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  شنبه, Jun 23 2018 11:07:50am
 • قایدی

  سلام،،خداقوت،،دوستان عزیز،هیچ گونه تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی یا قراردادی به پیمانی در دستور کار دولت نیست،،همانطور که در لایحه خدمات کشوری و برنامه توسعه ششم هم اشاره شده که تبدیل وضعیت صورت نگیرد،،این هم در مورد افراد خاص با تصویب هیأت وزیران،،و به دستور مجلس،،و دیوان عدالت اداری،،که بعید میدانیم زیر فیلتر اینها عبور کند و رییس مجلس هم گفته که دولت عیالوار است،،البته بعدازظهر به نظر ما میرسید،،متشکریم

  چهارشنبه, Jun 20 2018 9:37:53am
 • roholla

  با سلام مجدد ببخشید جواب بنده را بدهید ممنون میشوم...سلام خسته نباشی ایا این تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی ازمایشی شامل اموزش و پرورش می شود یا خیر با تشکر از زحمات شما بزرگوار

  چهارشنبه, Jun 20 2018 9:01:14am
 • شوری رحیم

  بنده با25 سال سابقه خدمت واتمام 3ساله مهلت پیمانی
  موضوع استخدامی ... وتکلیف چیست؟

  چهارشنبه, Jun 20 2018 7:08:10am
بارگذاری بیشتر...