اصلاح دادنامه‌هاي شماره 597 الي 652 هيأت عمومي در خصوص تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي (دادنامه اصلاحي 597 مكرر مورخ 2/5/1384 ديوان عدالت اداري)

پرونده كلاسه: 81/345

تاريخ: 2/5/1384

دادنامه اصلاحي مكرر: 597

پرونده كلاسه: 81/345

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مقدمه

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به تصويب‌نامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 و 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران و... مبادرت به صدور دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 نموده‌اند و در بند «ب- ثانيآً» دادنامه مزبور چنين انشاء رأي كرده‌اند «با عنايت به اينكه پرداخت هرگونه وجه به عنوان حقوق يا فوق‌العاده و مزايا منوط به حكم صريح مقنن و يا ماذون از قبل قانونگذار است، بند 5 تصويب‌نامه فوق‌الذكر در خصوص پرداخت فوق‌العاده‌اي تا 40% مبلغ مقرر در تبصره يك ماده 10 آيين‌نامه استخدام پيماني به منظور جذب و نگهداري كاركنان برجسته و فعال مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود.»

متعاقباً معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور طي نامه شماره 48704-1800 مورخ 22/3/1384 به شرح ذيل خواستار رفع ابهام از مفاد دادنامه هيأت عمومي شده‌اند: «با توجه به دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 6/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راجع به ابطال مصوبه 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 در مورد ضوابط بكارگيري و استخدام در دستگاههاي دولتي و ابطال موادي از مصوبه 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 راجع به آيين‌نامه استخدام پيماني به استحضار مي‌رساند:

1- ابطال تصويب‌نامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381: مطابق مفاد رأي صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 از جهت اينكه مفيد اجازه استخدام اشخاص به صورت پيماني، موقت و عناوين مشابه براي تصدي پست‌هاي ثابت سازماني واحدهاي دولتي مي‌باشد، خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. از آنجائي كه تصويب‌نامه مورد بحث علاوه بر بند يك و تبصره آن داراي احكام ديگري به جز ممنوعيت استخدام رسمي است، از جمله تبصره (2) بند يك و بندهاي 2 و 3 كه از نظر موضوعي ارتباطي با ممنوعيت استخدام رسمي ندارد، اين ابهام وجود دارد كه با استدلال مطروحه ساير بندهاي تصويب‌نامه به جز بند يك نيز ابطال شده است يا خير؟ طبعاً توضيح ديوان عدالت اداري در اين مورد موجب رفع ابهام خواهد شد.

2- ابطال برخي از بندها و حذف قسمت‌هايي از ساير بندهاي تصويب‌نامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران راجع به اصلاح آيين‌نامه استخدام پيماني

الف- بند 5 تصويب‌نامه فوق‌الذكر كه مورد ابطال قرار گرفته راجع به پرداخت فوق‌العاده‌اي تا 40% مبلغ مقرر در تبصره يك ماده 10 آيين‌نامه استخدام پيماني به منظور جذب و نگهداري كاركنان برجسته و فعال مستند به حكم صريح مقنن و اذن قانونگذار در ماده 11 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي انشاء شده است، مطابق اين ماده قانونگذار مقرر مي‌دارد «تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان غيررسمي شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون نبايد از 60% مجموع حقوق و مزاياي مستخدمين مشمول اين قانون در مشاغل مشابه تجاوز نمايد.» بنابراين عنايت دارند با توجه به حكم صريح مقنن ترميم فوق‌العاده موضوع تبصره يك ماده 10 آيين‌نامه استخدام پيماني به ترتيبي كه از 60% مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت تجاوز ننمايد، مستند به همين ماده انشاء گرديده و در نتيجه بند 5 تصويب‌نامه منطبق با موازين قانوني و با اذن قانونگذار است.

ب- بند 9 تصويب‌نامه كه مورد ابطال قرار گرفته راجع به انتقال و مأموريت كاركنان پيماني است و در آن قسمت كه راجع به مأموريت مستخدمين پيماني است مستند به تبصره ماده 5 قانون استخدام كشوري انشاء گرديده كه طبق اين تبصره مقرر است « واگذاري پستهاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است ... با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌توان مستخدم مورد احتياج را به عنوان مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود...» بنابراين در مواردي كه در پستهاي ثابت سازماني از مستخدمين پيماني استفاده مي‌شود لامحاله مأموريت اينگونه مستخدمين همانند مستخدمين رسمي ميسور است، فلذا هر چند انتقال كاركنان پيماني با توجه به رأي صادره ابطال گرديد و ليكن با توجه به استناد قانون ياد شده «مأموريت» كاركنان پيماني با توجه به امكان انتصاب آنان در پست ثابت سازماني واجد اشكال نخواهد بود.

ج- بند 13 تصويب‌نامه راجع به اينكه «مستخدمين پيماني تا زمان بازنشستگي مشمول مفاد مقررات اين آيين‌نامه و اصلاحات بعدي آن خواهند بود...» ابطال گرديده در حالي كه اين بند با توجه به اين موضوع انشاء گرديده كه دستگاه‌ها پس از بازنشستگي نسبت به انعقاد قرارداد استخدام پيماني با بازنشسته‌ها اقدام ننمايند و منظور ادامه خدمت مستخدمين پيماني به صورت نامحدود نبوده است. عليهذا با توجه به مراتب فوق چون نظريه ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع موجب روشن شدن ابهامات مذكور مي‌باشد، مراتب ايفاد است تا به هر نحو كه مقتضي بدانند رفع ابهام شود.» درنتيجه هيأت عمومي ديوان با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل شد و پس از استماع توضيحات كارشناس اعزامي و بررسي محتويات پرونده و بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي اصلاحي مي‌نمايد.

رأي اصلاحي

الف- با عنايت به مفاد نامه شماره 48704/1800 مورخ 22/3/1384 معاون توسعه و مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و توضيحات نماينده آن سازمان مبني بر اينكه بند 5 تصويب‌نامه شماره 29981/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 درخصوص پرداخت فوق‌العاده‌اي تا 40% مبلغ مقرر در تبصره يك ماده 10 آيين‌نامه استخدام پيماني به منظور جذب و نگهداري كاركنان برجسته و فعال در اجراي ماده 11 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با رعايت حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت به كاركنان غيررسمي شاغل در دستگاه‌هاي مشمول قانون مزبور به تصويب رسيده است، بنابراين بند 5 مصوبه فوق‌الاشعار با وصف فوق‌الذكر مغايرتي با قانون ندارد و درنتيجه قسمت ثانياً از بند ب دادنامه شماره597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال آن بند منتفي و كان لم يكن اعلام مي‌شود.

ب- ساير قسمت‌هاي دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان كه براساس محتويات پرونده و مقررات قانوني انشاء شده است فاقد اشكال و ابهام مي‌باشد.

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- مقدسي‌فرد

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع پيماني به رسمي بخوانید!

اعطای مجوز تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی در مشاغل حاکمیتی به دستگاه‌های اجرایی

ابطال بخشنامه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه مبنی بر عدم وجاهت تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی کارمندان دارای سابقه رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محکومیت قضایی مرتبط با مسئولیت محل خدمت و یا محکومیت کیفری دیگر (رأی شماره ۳۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت عمومی دی

دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی موضوع: ماده (5) آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه 144189 مورخ 28/03/1397 سازمان اداری و استخدامی)

آیین‌نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره 147991/ت54770هـ مورخ 21/11/1396 هیئت وزیران)

در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی کشور بعد از انقضای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (بخشنامه شماره 1316055 مورخ 15/05/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

دستورالعمل نحوه تبدیل وضعیت استخدامی در اجرای دادنامه‌هاي شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 ديوان عدالت اداري (بخشنامه شماره 108186/1800 مورخ 16/06/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

ابطال بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دادنامه شماره 450 مورخ 31/06/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -