اصلاح آیین نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 25732/ت‌31814هـ مورخ 1384.04.29 هیئت وزیران)

نهاد ریاست جمهوری- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امورخارجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.26 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی‌،

موضوع نامه‌شماره 7927.151479هـ.ب مورخ 1383.12.25 تصویب نمود:

آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی‌، موضوع تصویب‌نامه شماره‌ 20860/ت‌29728هـ مورخ 1383.5.18 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

1- ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 1- منظور از مسافرت‌های دولتی در این آیین‌نامه کلیه سفرهایی است که در راستای اهداف وبرنامه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و به صورت غیر ثابت توسط مسوولان مختلف و کارکنان دستگاههای‌اجرایی موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت در جهت‌مأموریت محول شده و اجرای وظایف دستگاههای مربوط انجام می‌شود و دارای اهمیت کافی باشد.

2- در ماده (3)، عبارت‌ "به استثنای ماموریتهای محرمانه وزارت اطلاعات‌" پس از عبارت "دستگاههای‌ذی ربط‌" اضافه می‌گردد.

3- در تبصره (3) ماده (10)، عبارت‌ "(به استثنای ماموریتهای محرمانه وزارت اطلاعات‌)" پس ازعبارت‌ "دستگاه اجرایی ذی ربط‌" اضافه می‌شود.

4- عبارت‌ "موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت‌" درتبصره (1) ماده (3) پس از عبارت‌ "در دستگاههای دولتی‌" و در مواد (9،10 و 24) بعد از عبارت‌"دستگاههای اجرایی‌" اضافه می‌گردد.

5 ـ در بند "د" ماده (10)، عبارت‌ "ازمحل بودجه عمومی و شرکتهای دولتی‌" حذف می‌گردد.

6- عبارت "نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات قضایی‌" از تبصره (1) ماده (10) حذف‌می‌گردد.

7- تبصره (2) ماده (10) حذف و شماره تبصره (3) به شماره (2) اصلاح می‌گردد.

8- در ماده (14) عبارت "کارکنان دستگاههای مشمول قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان‌ دولت و اصلاحات آن‌" پس از عبارت‌ "سفرهای خارجی غیر ثابت دولتی‌" اضافه می‌گردد.

9- در ماده (16)، عبارت‌ "با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌" پس از عبارت "فردی یا گروهی‌" اضافه‌می‌گردد.

10- در ماده (17)، عبارت‌ "و اصلاحیه آن به شماره .3747ت30463هـ مورخ 1383.2.5" پس ازعبارت‌ "مورخ 1382.7.1" اضافه می‌گردد.

11- در تبصره ماده (22)، عبارت‌ "مورد تایید وزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات و

فناوری و بهداشت‌،درمان و آموزش پزشکی‌" پس ازعبارت "کنفرانسهای بین المللی‌"

اضافه می‌گردد.

12- در ماده (24)، عبارت‌ "به استثنای ماموریتهای محرمانه وزارت اطلاعات‌" بعد از عبارت‌"گزارشهای ماموران اعزامی‌" اضافه می‌گردد.

13- ماده (5) حذف می‌گردد و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شوند.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

لغو آیین‌نامه‌های تسهیلات به کارکنان انتقالی از تهران و کلانشهر‌ها

عدم الزام به تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی

تأیید بخشنامه عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -