لغو ماده (7) دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی در خصوص امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره آزمایشی (بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

با سلام و احترام؛

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 01/08/1396 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی پیش‌بینی شده در ماده (7) بخشنامه شماره 12175/93/200 مورخ 11/09/1393 (موضوع دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی) را لغو کرد.

مراتب برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

علی اکبر اولیا- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور