بنا به‌ پيشنهاد شماره‌ 100/485م‌مورخ‌ 1372/04/15 وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ و به‌ استناد بند (ب‌) ماده‌ واحده قانون‌ راجع‌ به‌ اعزام‌ مستخدمين‌ شركتهاي‌ دولتي‌ و مؤسسات‌ دولتي‌ غير مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ به‌ عنوان‌ مأمور به‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ مشمول‌ اين قانون‌ و ساير شركتها و مؤسسات‌ دولتي‌ پ -مصوب‌ 1363- تصويب‌ نمود:

مأموريت‌ مستخدمان‌ رسمي‌ موضوع‌ ماده‌ (144) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ -مصوب‌ 1345- همچنين‌ مستخدمان‌ ثابت‌ شركتهاي‌ دولتي‌ مشمول‌ مقررات ‌استخدامي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ ـ مصوب‌ 1352 ـ به‌ شركتها و مؤسساتي‌ كه‌ بر طبق‌ قانون‌ايجاد شده‌ يا مي‌شوند و تمام‌ يا قسمتي‌ از سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ يا شركتهاي‌وابسته‌ به‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ است‌ و بقيه‌ سهام‌ آنها در اختيار مؤسسات‌ عام‌ المنفعه‌يا نهادهاي‌ انقلابي‌ و ساير اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ است‌ يا شركتها و مؤسساتي‌ كه‌دولت‌ يا شركتهاي‌ تابع‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ مديريت‌ آنها را برعهده‌ دارند، با موافقت‌مستخدم‌ و سازمان‌ متبوع‌ وي‌ بدون‌ حفظ شغل‌ مستمر مستخدم‌ مجاز است‌.

تبصره‌ 1ـ مدت‌ خدمت‌ مأموران‌ در شركتهاي‌ ياد شده‌ در صورتي‌ به‌ عنوان‌ سابقه‌خدمت‌ دولتي‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ بيش‌ از 51 %سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ باشد.

تبصره‌ 2ـ حقوق‌ و مزاياي‌ افراد فوق‌ در مدت‌ مأموريت‌، براساس‌ مقررات‌ مورد عمل‌مؤسسه‌ يا شركت‌ محل‌ مأموريت‌ و از اعتبار همان‌ مؤسسه‌ يا شركت‌ پرداخت‌مي‌شود و حسب‌ مورد مشمول‌ مفاد آئين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ مورد عمل‌ هستند.

اصلاح تصويب‌نامه راجع به انتقال و مأموريت كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب ‌اسلامي شماره ۴۷۴۸۴/ت۲۵۸۳۸هـ

‌تصويب‌نامه شماره 57718 . ت 17699 هـ مورخ 1376.3.27 موضوع انتقال و مأموريت كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و‌نهادهاي انقلاب اسلامي و دستگاههايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و نيز نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي، شهرداريها و‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به دفتر مقام معظم رهبري و بالعكس، به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد.

متن زير به عنوان بندهاي (۴)، (۵) و (۶) به تصويب‌نامه ياد شده افزوده مي‌شود:

۴- حقوق و مزاياي كاركناني كه از دستگاههاي اجرايي بر اساس اعلام نياز دفتر مقام معظم رهبري به آن دفتر مأمور مي‌گردند بر اساس سطح شغل مورد‌تصدي در دفتر مذكور توسط دستگاه مأمور كننده پرداخت مي‌گردد.

۵- در صورتي كه در دستگاه ذيربط كاركنان مأمور پست مناسب با شغل مورد تصدي مأمور وجود نداشته باشد پست سازماني با نام براي اينگونه افراد بر‌حسب اعلام دفتر ايجاد خواهد شد.

۶- كاركنان مأمور به دفتر مقام معظم رهبري از ساير مزايا نظير تعاوني مصرف، مسكن، بيمه‌هاي بهداشتي، عمر و تكميلي و تسهيلات رفاهي همچون‌گذشته از طريق دستگاه ذيربط بهره‌مند خواهند بود.

‌معاون اول رييس جمهور- محمد رضا عارف