فایل "خدمات دستگاه‌هاي اجرايي از منظر دولت الكترونيک" چند روزی است در سایت سازمان اداری و استخدامی کشور بارگذاری شده است.

آدرس سایت سازمان: http://www.aro.gov.ir

{pdf=http://aro.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=9922b97d-8908-4d53-8224-29ae080a3932|100%|300|google}