نظر به اين‌كه طبق روال متعارف پس از برگزاري هر انتخابات به منظور قدرداني از تلا‌ش‌هاي عوامل اجرايي، بازرسي و نظارت، فرمانداران و رؤساي هيأت‌هاي نظارت مبادرت به صدور لوح تقدير يا تشويق براي كارمندان خدمتگزار در اين عرصه مي‌نمايند تا با ارايه آن به ادارات متبوع و در هنگام ارزشيابي ساليانه به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي (در بخش تشويقات) از مزاياي اداري آن بهره‌مند گردند، لذا مقتضي است كليه دستگاه‌هاي اجرايي ترتيبي اتخاذ نمايند تا تصويري از لوح‌هاي تقدير يا تشويق صادره توسط هيأت‌هاي اجرايي و نظارت در پرونده پرسنلي همه كارمندان ذي‌ربط درج و برابر مقررات، امتياز تشويقي براي آن‌ها منظور گردد.

پرويز داودي- معاون اول رييس‌جمهور