جستجو در بانک مقررات و بخشنامه‌ها

پيرو بخشنامه شماره ۶۲۳۳۹/۱۸۰۳ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۷ در خصوص لحاظ نمودن تقديرنامه‌هاي دريافتي كاركنان دولت به لحاظ همكاري در برگزاري انتخابات، در معيار تشويقات فرم‌هاي ارزشيابي، جدول توزيع اين امتيازات به شرح زير اصلاح و براي اجرا ابلاغ مي‌گردد.

لازم به توضيح است چنانچه كارمندي براي هر انتخابات تشويق‌نامه از مراجع مختلف دريافت نمايد، امتياز بالاترين تقديرنامه در معيار تشويقات وي لحاظ خواهد شد.

جدول توزيع امتيازات تقديرنامه‌هاي دريافتي كاركنان دولت به لحاظ همكاري در انتخابات

۱- دبير شوراي نگهبان          امتياز تقديرنامه: ۶

۲- قائم مقام دبير شوراي نگهبان          امتياز تقديرنامه: ۵/۵

۳- وزير كشور          امتياز تقديرنامه: ۵

۴- معاون اجرايي امور انتخابات شوراي نگهبان شوراي نگهبان          امتياز تقديرنامه: ۵

۵- رييس ستاد انتخابات كشور          امتياز تقديرنامه: ۵/۴

۶- استاندار          امتياز تقديرنامه: ۴

۷- فرماندار تهران          امتياز تقديرنامه: ۵/۳

۸- مدير كل انتخابات كشور          امتياز تقديرنامه: ۵/۲

۹- ساير فرمانداران          امتياز تقديرنامه: ۵/۲

ابراهيم عزيزي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور