دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كارمندان (بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده 5  قانون مديريت خدمات كشوري

در اجراي تبصره بند «ب» ماده (1) آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 موضوع تصميم نامه شماره 4225/44327 تاريخ 14/1/1389 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، آيين‌نامه اجرايي بند 3 ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 231327/ت43915ك تاريخ 21/11/1388، اجراي تبصره بند 2 قسمت ب بخشنامه شماره 55588/200 تاريخ27/10/1389 و در راستاي استقرار نظام مديريت عملكرد در حوزه مديران و كارمندان، «دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كارمندان» مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، به شرح زير تصويب و ابلاغ مي‌شود.

دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان

ماده 1- تكاليف عمومي

1- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند؛ اهداف عملياتي ساليانه هر يك از معاونت‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌هاي استاني و واحدهاي تابعه خود را طبق دستورالعمل اجرايي استقرار نظام مديريت عملكرد (دستورالعمل شماره 27911/200 تاريخ 28/5/1389)، تعيين و حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال براي اجرا در همان سال ابلاغ نمايند.

2- معاونت‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌هاي استاني و واحدهاي تابعه تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اهداف عملياتي ابلاغ شده را در قالب شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري تعريف و آن را مبناي ارزيابي عملكرد مديران و كارمندان هريك از واحدهاي تحت پوشش خود قرار دهند.

تبصره 1: شاخص‌هاي مذكور بايد به همراه برش‌ها و استاندارد برنامه‌اي مربوط حداكثر تا پانزدهم ارديبهشت ماه هر سال در قالب فرم مربوط به شاخص‌هاي اختصاصي به مديران و كارمندان واحدهاي تحت پوشش ابلاغ گردد.

تبصره 2: معاونت‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌هاي استاني و واحدهاي تابعه تمام دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند براي اجراي برنامه‌هاي عملياتي و تحقق اهداف تعيين‌شده در چارچوب مواد 13 و 16 قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل مربوط، با مديران واحدها تفاهم‌‌نامه امضا نمايند.

تبصره 3: سقف امتياز تعيين‌شده براي هر يك از شاخص‌هاي اختصاصي بر اساس ميزان اهميت و اولويت، به تاييد بالاترين مقام دستگاه مي‌رسد.

3- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نظام مديريت عملكرد مديران و كارمندان خود را مكانيزه نمايند، به طوري كه قابليت لينك به سامانه جامع نظام مديريت عملكرد مستقر در سطح دستگاه را داشته باشد.

تبصره - ستون مربوط به تحليل عملكرد (در فرم‌هاي ارزيابي عملكرد) از اهميت بالايي برخوردار است. بنابراين دستگاه‌ها مكلفند نقاط قوت، نقاط قابل بهبود و اقدام‌هاي لازم براي بهبود عملكرد را بررسي و تحليل نموده و بر اساس آن تغييرات لازم را در برنامه‌هاي اجرايي، نحوه اجرا، توانمندسازي كارمندان و ... براي سال آتي اعمال نموده و با همكاري كاركنان نسبت به تحقق نقاط قابل بهبود اقدام نمايند.

4- حيطه شمول هريك از فرم‌هاي ارزيابي موضوع اين دستورالعمل عبارتند از:

الف- فرم‌ ارزيابي عملكرد مديران مياني (فرم شماره 1) براي ارزيابي معاونين سازمان‌ها، موسسات و شركت‌ها، مديران كل، مديران، معاونين مديركل (به غير از مديران واحدهاي استاني) و مشاغل همتراز.

ب- فرم‌ ارزيابي عملكرد مديران پايه(عملياتي) و سرپرستان (فرم شماره 2) براي ارزيابي رييس اداره، قسمت، گروه و مشاغل همتراز.

ج‌- فرم ارزيابي عملكرد كارمندان (فرم شماره 3) براي ارزيابي تمامي كارمندان [1] در سطوح مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

تبصره 1- مديران دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در استان‌ها بر اساس شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد موضوع بندهاي (الف) و (ب) آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري و با رعايت ماده (3) بخشنامه شماره 27911/200 تاريخ 28/5/1389 مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

تبصره 2- فرم‌هاي ارزيابي عملكرد استانداران و فرمانداران توسط وزارت كشور تهيه و پس از تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

ماده 2-  نحوه تكميل فرم‌هاي ارزيابي عملكرد

1- امتيازها: مجموع امتياز در هر سطح ارزيابي 100 مي‌باشد كه 40 امتياز مربوط به شاخص‌هاي اختصاصي و 60 امتياز مربوط به شاخص‌هاي عمومي است.

2- فرم‌هاي ارزيابي عملكرد: فرم‌هاي ارزيابي عملكرد تمام سطوح از دو بخش اصلي به شرح زير تشكيل شده‌است:

الف) شاخص‌هاي اختصاصي: در برگيرنده شاخص‌هاي اختصاصي مديران و كارمندان بوده و ستون‌هاي؛ «محورهاي ارزيابي»، «شاخص‌هاي ارزيابي»، «واحد سنجش»، «هدف مورد انتظار» و «سقف امتياز»  مطابق بندهاي (1) و (2) ماده يك اين دستورالعمل توسط هر يك از واحدهاي سازمان تكميل و در اختيار ارزيابي شوندگان قرار مي‌گيرد.

ب) شاخص‌هاي عمومي: دربرگيرنده شاخص‌هاي عمومي و توانمندسازها مي‌باشد. اين شاخص‌ها در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، مشترك و شامل پنج محور؛ «ابتکار و خلاقيت»، «مهارت‌ها و توانمندي‌ها»، «خدمات برجسته»، « آموزش» و «رضايت ارباب رجوع» است. امتياز دو محور «مهارت‌ها و توانمندي‌ها» و «خدمات برجسته» بر اساس نتيجه به دست آمده از بخش (الف) همين بند تعيين خواهد شد.

تبصره 1- فرم های ارزيابی عملکرد توسط ارزيابي شونده تكميل شده و توسط ارزيابي كننده(مدير واحد) تاييد می شود. نتايج ارزيابی پس از بررسی مدارک و مستندات و تاييد نهايي توسط کميته تحول اداری، قابل استناد می باشد.

تبصره 2- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند به منظور ارزيابي دقيق‌تر شاخص‌هاي عمومي، شيوه‌نامه اجرايي متناسب با شرايط و ويژگيهاي دستگاه تدوين و پس از تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اجرا نمايند.

ماده 3- نحوه ارتقاء رتبه شغلي باتوجه به امتياز مكتسبه از ارزيابي

- ميانگين امتياز مكتسبه از مجموع امتيازات شاخص های عمومی و اختصاصی در طول دوره، مبناي امتيازدهي براي ارتقاي رتبه کارمندان (با رعايت ساير شرايط) مي‌باشد.

تبصره 1- ارتقاء به رتبه‌هاي خبره و عالي مستلزم مستندسازي تجربيات توسط كارمندان مي باشد. تجربيات مدون شده داراي ويژگيهاي زير بوده و با تاييد كميته مربوط قابل اعمال مي‌باشد:

1- تجربيات بايستي مرتبط با شغل مورد تصدي باشد.

2- براي كسب رتبه‌هاي پيشين استفاده نشده باشد.

3- مسائل، چالشها و مشكلات (موانع، محدوديت‌ها، فرصت‌ها و تهديدها) مرتبط با شغل را كه بر اثر تجربيات كارمندان شناسايي شده، بيان نمايد.

4- نتيجه‌گيري و راه حل‌هاي مناسب جهت رفع موانع و مشكلات ارائه گردد.

تبصره 2- کارمندانی که طبق بخشنامه شماره 55588/200 تاريخ 27/10/1389، دارای شرايط ارتقاء به رتبه های پايه، ارشد، خبره و عالی هستند، می توانند اقدام به ارائه تقاضای خود به واحد ذيربط (امور اداری يا عناوين مشابه) نمايند. واحد ذيربط موظف است با رعايت مفاد اين دستورالعمل و بخشنامه مذکور اقدام نمايد.

تبصره 3- امتيازات کسب شده و مستندات ارائه شده در فاصله هر رتبه صرفا برای ارتقای همان رتبه ملاک عمل خواهد بود و برای ارتقاهای بعدی قابل محاسبه نيست.

تبصره 4- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند، كارمندان خود را به نحوي ارزيابي نمايند،كه تخصيص رتبه‌هاي؛ ارشد، خبره و عالي از سطوح پايين تا عالي سازماني به صورت هرم، در آن دستگاه شكل بگيرد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور بر اجراي اين بند نظارت خواهد نمود.

ماده 4- نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد فرد در ماموريت‌هاي سازمان

1- مديران و كارمنداني كه مجموع امتياز ارزيابي عملكرد آنها در پنج سال متوالي حداقل 85 درصد باشد، از يك طبقه شغلي تشويقي (حداکثر يك بار در طول خدمت) برخوردار مي‌شوند.

2- نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد مديران و كارمندان، مبناي پرداخت هرگونه پاداش (به استثنای پاداش مربوط به ماده 20 قانون مديريت خدمات کشوری) از جمله؛ پاداش خدمات برجسته موضوع بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد.

3- مديران و كارمنداني كه مجموع امتياز ارزيابي عملكرد آنها در سه سال متوالي يا پنج سال متناوب حداقل 85 درصد باشد، در معرفي به دوره‌هاي آموزشي خارجی (بورس) از اولويت برخودار هستند.

تبصره- بهره‌مندي مديران، كارمندان و مديران واحدهاي استاني از مزاياي فوق‌الذكر، منوط به كسب رتبه متوسط يا بالاتر دستگاه از ارزيابي عملكرد(موضوع رديف ب بند 6 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري) مي‌باشد.

4- كسب حداقل 85 درصد از مجموع امتياز ارزيابي عملكرد كارمندان در سال قبل، براي هرگونه ارتقاء شغلي از جمله؛ انتصاب در پست‌هاي مديران پايه الزامي است.در مورد مديران ميانی، ميانگين امتياز دو سال گذشته مبنای عمل می باشد.

5- مديران و كارمنداني كه امتياز ارزيابي عملكرد آنها در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب از پنجاه درصد كل امتيازات پيش‌بيني شده كمتر باشد (موضوع آيين نامه اجرايي بند 3 ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 231327/ت 43915 ك تاريخ 21/11/1388 ) در صورت نداشتن شرايط بازنشستگي، بازخريد مي‌گردند.

تبصره 1- امتيازهای مطرح شده در بندهای 1 تا 4 اين ماده در خصوص شاغلين مصداق دارد و شامل بازنشستگان نخواهد بود. 

تبصره 2- در خصوص مديران دستگاه‌هاي استاني، بر اساس نتايج حاصل از اجراي تبصره 1 بند 4 ماده 1 اين دستورالعمل، رفتار خواهد شد.

ماده 5- از تاريخ تصويب اين دستورالعمل تمامي بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مغاير با اين دستورالعمل لغو مي‌گردد. 

ماده 6- مسئوليت اجرا و  نظارت بر اين دستورالعمل در دستگاه‌هاي اجرايي به عهده دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (مديريت عملكرد) بوده و دفاتر منابع انساني و تحول اداري استانداري‌ها مسئول نظارت بر نحوه اجرا در دستگاه‌هاي اجرايي استان مي‌باشند.                                 

لطف‌ا... فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

توجه- تکميل فرم نيازمند مطالعه دقيق اين مصوبات مي باشد: تصميم نامه شماره 4225/44327 تاريخ 14/1/1389، دستورالعمل شماره 27911/200 تاريخ 28/5/1389، بخشنامه شماره 43512/200 تاريخ 22/8/1389، تصويب نامه شماره 6653/206 تاريخ 23/13/1390، بخشنامه شماره 55588/200 تاريخ27/10/1389، آيين نامه شماره 231327/ت43915ك تاريخ 21/11/1388، بخشنامه شماره 14593 /200 تاريخ 21/2/1388، تصويب نامه شماره 76294/ت36095هـ تاريخ 10/4/1388 و دستورالعمل تکميل همين فرم ها