تاريخ : 31/4/1388

شماره دادنامه : 358

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي:

طرف شكايت :

موضوع وخواسته: ابطال تبصره يك ماده 5 آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 86 و نامه شماره 325062/113/76/73 مورخ 4/12/1386 مديركل دفتر واردات...

گردشكار: شاكي به خواسته فوق دادخواستي تقديم ديوان نموده كه پس از ثبت به شماره 6506 مورخ 15/2/87 به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و به كلاسه فوق ثبت گرديده است تشريفات قانوني در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه مي شود خواسته مشمول ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري بوده ضمن اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد.

قرار هيات عمومي

در خصوص شكايت شركت ... به طرفيت ، ... به خواسته ابطال تبصره يك ماده 5 آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 86 ونامه شماره 325062/113/76/73 مورخ 4/12/1386 مديركل دفتر واردات... با عنايت به بند 2 لايحه جوابيه شماره 81010/4344 مورخ 21/4/1388 مديركل دفتر امور حقوقي دولت مبني بر اينكه آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 به دليل پايان اعتبار قانون بودجه سال 1386 موضوعيت ندارد. بنا به مراتب موارد شكايت موضوعا منتفي شده است و موجبي براي رسيدگي وجود ندارد و به استناد ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام مي گردد. قرار صادره قطعي است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري -رهبرپور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.