نحوه اجرای دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری (تصویبنامه شماره 102030/ت55853هـ مورخ 2/8/1397 هیئت وزیران)

سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 29/7/1397 به پیشنهاد شماره 308932 مورخ 18/6/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- به منظور اجرای کامل و هماهنگ برنامه جامع اصلاح نظام اداری (دوره دوم) موضوع مصوبه شماره 302596 مورخ 14/6/1397 شورای عالی اداری تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند:

الف- برنامه عملیاتی خود را از طریق انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان اداری و استخدامی کشور تا پایان سال 1397 تدوین کنند.

ب- پیشنهاد مربوط به بودجه و اعتبار لازم در سقف اعتبارات سالیانه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.

2- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است:

الف- با همکاری دستگاه‌های اجرایی سهم هر یک از دستگاه‌ها در سقف اهداف کمی پیش‌بینی شده در برنامه مذکور را بر اساس تفاهم مشترک تعیین نماید و مبنای ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌ها در بُعد شاخص‌های عمومی قرار دهد.

ب- گزارش سالانه اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع مختلف زمانی به هیئت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور