تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی (مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شورای عالی اداری)

تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري‌ها

شورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 31/4/1393 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرایی‌نمودن سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، موضوع ابلاغیه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 رییس‌جمهور و همچنین فراهم‌نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری، تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» را تصویب نمود که به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضروری است، وزراء و روسای دستگاه‌های اجرایی و استانداران محترم نسبت به اجرای مصوبه اهتمام نموده و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور بر اجرای این مصوبه نظارت لازم را معمول و گزارش عملکرد آنرا به شورای عالی اداری ارایه نماید.

حسن روحانی- رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری

شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

ماده 1: در تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، شورایی به عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت، به ریاست وزیر یا بالاترین مقام دستگاه، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

- وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي- رييس

- معاون توسعه مدیریت دستگاه یا عناوین مشابه- دبیر

- نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس¬جمهور

- حداقل 2 نفر از معاونان دستگاه به انتخاب رییس شورا

- حداقل یکی از رؤسای دستگاه‌های وابسته به انتخاب رییس شورا

- رییس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه یا عناوین مشابه

- یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رییس شورا

- مدیرکل مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه

- مسئول واحد فناوری اطلاعات دستگاه

-دو نفر صاحب‌نظر در مسايل مديريتی به انتخاب و حکم رییس شورا

- سایر معاونین و رؤسای دستگاه‌های وابسته حسب مورد

تبصره: وزرا و روسای سازمان‌ها موظفند، با توجه به اهمیت موضوع نسبت به برنامه‌ریزی و برگزاری منظم جلسات اقدام نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که دبیرخانه شورا ضمن ارسال صورتجلسات از طریق شبکه دولت به معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس‌جمهور، تصمیمات را برای اطلاع عموم در سایت دستگاه  بارگذاری نمایند.

ماده 2: به منظور تحقق اهداف مندرج در این مصوبه در سطح دستگاه‌های اجرایی استان، شورای راهبری توسعه مدیریت استان در تمام استانداری‌ها، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

- استاندار- رییس

- معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري– دبیر

- نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

- معاون برنامه‌ریزی استانداری

- 4 نفر از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی یا رؤسای دانشگاه استان به انتخاب استاندار

- یکی از فرمانداران شهرستان‌های استان به انتخاب استاندار

- شهردار مرکز استان

- مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري

- مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری

- دو نفر صاحب‌نظر در زمینه‌های مختلف مدیریتی به انتخاب استاندار

- مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان حسب مورد

تبصره 1: به موجب اختیارات شورای عالی اداری مندرج در بند 7 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، با تشکیل این شورا، کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری موضوع بند «هـ» ماده 5 تصویبنامه شماره 162178/ت47221هـ تاریخ 14/8/1390 هیأت محترم وزیران، منحل می‌شود.

تبصره 2: استانداران موظفند حداقل هر 3 ماه یک‌بار، جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان را برگزار نموده و صورتجلسات آن را از طریق شبکه دولت به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارسال نمایند و تصمیمات متخذه را در سایت استانداری برای اطلاع عموم بارگذاری نمایند.

ماده 3 : واحدهای اجرایی استان می‌توانند، به منظور اجرای وظایف فوق، نسبت به تشکیل کارگروه توسعه مدیریت با عضویت؛ رییس واحد استانی به عنوان رییس کارگروه، نماینده استاندار، معاونان واحد استانی و یک نفر صاحب‌نظر به پیشنهاد رییس کارگروه به عنوان عضو، اقدام نمایند.

ماده 4: شوراهای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌ها و استان‌ها می‌توانند متناسب با مباحث تخصصی مدیریتی برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات و نقشه راه اصلاح نظام اداری نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی ذی‌ربط اقدام نموده و تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط را از طریق این کمیته‌ها انجام دهند. با تشکیل این کمیته‌ها، تمامی کمیته‌ها و کارگروه‌های موضوعی که در مقررات ذی‌ربط برای حل و فصل مسائل اداری و مدیریتی پیش‌بینی شده‌اند، منحل می‌گردند.

ماده 5: این مصوبه جایگزین متن مصوبات شماره 5958/12/1 تاریخ 23/4/1377 شورای عالی اداری و  4363/11 تاریخ 30/6 1377 ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور و290/13.ط تاریخ 30/7/1379 و 44439/206 تاریخ 20/9/1390 شورای عالی اداری می‌شود.