دستورالعمل نحوه اجرای قانون تفسیر جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (بخشنامه شماره 10/710 مورخ 20/03/1398 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان ...

معاونت/ مرکز/ کانون/ دفتر/ سازمان ...

دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان

تصویر قانون تفسیر جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه... مصوب 21/12/1398 مجلس شورای اسلامی به پیوست ارسال و به آگاهی می رساند:

- در اجرای قانون مذکور، بهره مندی رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس، اعم از متوالی و غیرمتوالی در فاصله زمانی 31/6/1359 لغایت 29/5/1367، از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر بلامانع می باشد. بدیهی است امتیاز مربوطه به عنوان مدرک تحصیلی محسوب نمی گردد.

- ایثارگرانی که قبلاً طبق قوانین و مقررات مربوط، از مزایای یک سطح تحصیلی بالاتر استفاده نموده اند، بهره مندی مجدد آنان به موجب قانون یاد شده به طور مضاعف مجوزی ندارد.

- کارکنانی که بر اساس بند (1) بخشنامه شماره 59/710 مورخ 2/11/1391، سه چهارم مدت حضور آنان در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانه تلقی شده است نیز در شمول این دستورالعمل قرار خواهند گرفت.

- تاریخ اجرای این دستورالعمل (مورخ 22/2/1398) خواهد بود.

علی الهیار ترکمن- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش