اصلاح آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی (تصویبنامه شماره 154554/ت51654هـ مورخ 17/12/1393 هیأت وزیران)

وزارت دادگستری- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 10/12/1393 به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند (ب) و تبصره (1) ماده (11) و ماده (76) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب 1392- تصویب کرد:

تبصره (2) ماده (2) آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویبنامه شماره 105157/ت50759هـ مورخ 11/9/1393 حذف و عنوان تبصره (3) به تبصره (2) اصلاح می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور