اعلام مغایرت شورای نگهبان در خصوص طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور (نامه شماره 11193/102/98 مورخ 2/5/1398 شورای نگهبان)

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 36144/598 مورخ 02/05/1398؛ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب جلسه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 02/05/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1- اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- در بند 7، تحمیل زیان به بانک‌های دولتی بدون پیش‌بینی طریق جبران آن، مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.

3- بند 8؛ موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی، از این جهت که مشخص نیست آیا قطعی بودن رأی شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

عباسعلی کدخدایی- قائم مقام دبیر شورای نگهبان