لیست کامل انواع بیمه های تأمین اجتماعی در سال 1399 + درصد و مبلغ پرداخت در سال 99

حداقل دستمزد روزانه: 611809 ریال (افزایش 21 درصد)

سایر سطوح: 15 درصد+ رقم ثابت 30338 ریال

حداکثر دستمزد: 4.282.663 ریال

نوع بیمهدرصد سهم
بیمه شده 
ضریب دستمزد مبلغ ماهانه
(به هزار تومان)
درصد سایر  
31 روز30 روز
اجباری
(بدون احتساب
مزایای انگیزشی)
7-13212823 کارفرما
436
مشاغل آزاد (14 درصد)12بر اساس
حداقل
دستمزد 99/
بین حداقل
و 1/2 حداقل
2282202 دولت
مشاغل آزاد (16 درصد)142652562 دولت
مشاغل ازاد (20 درصد)183413302 دولت
اختیاری271/2614595-
کارگران ساختمانیدرجه 171/418618020 دولت
درجه 271/3172167
درجه 371/2159154
قالیبافان
(فعال و بیمه‌پرداز) 
7-13212820 دولت

رانندگان درون شهری
(فعال و بیمه‌پرداز) 

13/51/128227213/5 دولت
رانندگان بین شهری
(اتوبوس و کامیون)
(فعال و بیمه‌پرداز)
13/51/538437213/5 دولت
رانندگان بین شهری
(اتوبوس و کامیون)
(فعال و بیمه‌پرداز)
13/51/230729713/5 دولت
هنرمندان نویسندگان
مشمول یارانه
8-15114710 دستگاه
هنرمندان نویسندگان
غیرمشمول یارانه
81/221020310 دستگاه
مداحانبنیاد دعبل7-13212820 بنیاد
ارشاد8-15114710 دستگاه
مددجویان
مشمول یارانه
(14 درصد)
کمیته امداد--10/27 از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد  
بهزیستی2-3836هدفمندی یارانه‌ها
مددجویان
مشمول یارانه
(16 درصد)
کمیته امداد--10/27 از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد  
بهزیستی4-7673هدفمندی یارانه‌ها
مددجویان
مشمول یارانه
(20 درصد)
کمیته امداد--10/27 از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد  
بهزیستی8-152147هدفمندی یارانه‌ها
خادمان مساجد
(فعال و بیمه‌پرداز)
7-13212820 دولت
خادمان مساجد
فاقد کمک دولت
27-512495-
کلیه رانندگان درون شهری
فاقد کمک دولت
271/1563545-
کلیه رانندگان برون‌شهری سبک
فاقد کمک دولت
271/2614595-
کلیه رانندگان برون‌شهری سنگین
فاقد کمک دولت
271/5768743-
باربران7-13212820 دولت
صیادان7-13212820 دولت
زنبورداران7-13212820 دولت
کارفرمایان صنفی کم‌درآمد7-13212820 دولت
کارفرمایان بخش کشاورزی7-13212820 دولت