ابلاغ شرح شغل و شرایط احراز تحصیلی رشته های شغلی تخصیص یافته در رسته «فنآوری اطلاعات» (دستور اداری شماره 4313/91/2000 مورخ 15/12/1391 حوزه اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل امور اداری

اداره کل استان

مدیریت درمان استان

با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)

پیرو دستور اداری شماره 8569/2041 مورخ 6/2/85 موضوع بخشنامه شماره 193231/1802 مورخ 8/11/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای بخشنامه شماره 41935/91/220 مورخ 4/11/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (تصویر پیوست) و با عنایت به تبعیت سازمان از طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل دولت در رسته «فنآوری اطلاعات» بدینوسیله رشته های تحصیلی مورد نیاز در رشته های شغلی «کارشناس تحلیل گر سیستم»، «برنامه نویس سیستم»، «کارشناس شبکه»، «کاردان شبکه» و «کارشناس امور سخت افزار رایانه» تخصیص یافته در رسته مزبور به شرح جدول ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.

1- کارشناس تحلیلگر سیستم:

مقطع تحصیلی: کارشناسی/کارشناسی ارشد/ دکترا

رشته های تحصیلی مورد نیاز (شرایط احراز تحصیلی):

- مهندسی کامپیوتر (گرایش های نرم افزار، معماری سیستم های کامپیوتر، سیستم های نرم افزاری، هوش مصنوعی و رباتیک، سیستم های نرم افزاری و الگوریتم و محاسبات، الگوریتم و محاسبات، نظریه های محاسبات و الگوریتم، هوش مصنوعی)

- علوم کامپیوتر

- مهندسی نرم افزار

- کامپیوتر – نرم افزار

- مهندسی فن آوری اطلاعات (گرایش های طراحی و تولید نرم افزار، معماری سازمانی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، شبکه های کامپیوتری، سیستم های چندرسانه ای، مخابرات امن)

- معماری کامپیوتر

- مهندسی صنایع(گرایش های برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، مدیریت سیستم و بهره وری، مهندسی سیستم، اتوماسیون)

- کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم

- انفورماتیک

- آمار و کامپیوتر

- ریاضی و علوم کامپیوتر

2- برنامه نویس سیستم:

مقطع تحصیلی: کارشناسی/کارشناسی ارشد/ دکترا

رشته های تحصیلی مورد نیاز (شرایط احراز تحصیلی):

- مهندسی کامپیوتر (گرایش های نرم افزار، معماری سیستم های کامپیوتر، سیستم های نرم افزاری، هوش مصنوعی و رباتیک، سیستم های نرم افزاری و الگوریتم و محاسبات، الگوریتم و محاسبات)

- مهندسی فن آوری اطلاعات

- نرم افزار کامپیوتر

- انفورماتیک

- کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم

- علوم کامپیوتر

- آمار و کامپیوتر

- کامپیوتر- نرم افزار

- مهندسی نرم افزار

- ریاضی و علوم کامپیوتر

3- برنامه نویس سیستم:

مقطع تحصیلی: کارشناسی/کارشناسی ارشد/ دکترا

رشته های تحصیلی مورد نیاز (شرایط احراز تحصیلی):

- مهندسی کامپیوتر (گرایش های نرم افزار، معماری سیستم های کامپیوتر، سیستم های نرم افزاری، هوش مصنوعی و رباتیک، هوش مصنوعی، نظریه های محاسبات و الگوریتم، سیستم های نرم افزاری و الگوریتم و محاسبات، الگوریتم و محاسبات)

- تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات

- مدیریت خدمات و توسعه فن آوری اطلاعات

- علوم کامپیوتر

- کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم

- انفورماتیک

- کامپیوتر – نرم افزار

- کامپیوتر- سخت افزار

- مهندسی فن آوری اطلاعات (گرایش های شبکه های کامپیوتری، سیستم های چندرسانه ای، طراحی و تولید نرم افزار، مخابرات امن، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، امنیت اطلاعات)

- آمار و کامپیوتر

- ریاضی و علوم کامپیوتر

4- کاردان شبکه:

مقطع تحصیلی: کاردانی/کارشناسی

رشته های تحصیلی مورد نیاز (شرایط احراز تحصیلی):

- مهندسی کامپیوتر (گرایش های نرم افزار، سخت افزار)

- کامپیوتر- نرم افزار

- کامپیوتر- سخت افزار

- علوم کامپیوتر

- کاربرد کامپیوتر

- ارتباطات و فن آوری اطلاعات

- نرم افزار سیستم

- مهندسی فن آوری اطلاعات

- تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات (IT)

- رسانه گرایش فن آوری اطلاعات

- نرم افزار کامپیوتر

- سخت افزار کامپیوتر

- نرم افزار سیستم

- آمار و کامپیوتر

- ریاضی و علوم کامپیوتر

- فنآوری اطلاعات و ارتباطات

5- کارشناس امور سخت افزار رایانه:

مقطع تحصیلی: کارشناسی/کارشناسی ارشد/ دکترا

رشته های تحصیلی مورد نیاز (شرایط احراز تحصیلی):

- مهندسی کامپیوتر (گرایش های سخت افزار، معماری کامپیوتر)

- کامپیوتر- سخت افزار

- مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزار

- مهندسی تکنولوژی میکرو ماشین

- علوم کامپیوتر

- تکنولوژی ارتباطات و فنآوری اطلاعات

بدیهی است مدارک تحصیلی آن دسته از کارکنانی که پیش از تاریخ صدور این دستور اداری در رشته های تحصیلی مندرج در دستور اداری شماره 8569/2041 مورخ 6/2/85 و اصلاحات بعدی آن، شروع به تحصیل نموده باشند، با رعایت سایر ضوابط و مقررات و شرایط احراز مشاغل در رسته مزبور، قابل تطبیق و پذیرش خواهد بود.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری در "ستاد مرکز" اداره کل امور اداری، در "ستاد استان ها" مدیر کل/ مدیر درمان، معاون اداری و مالی/ معاون و رؤسا و کارشناسان ارشد امور اداری و در "واحدهای اجرایی" رؤسای واحد و مسئولین امور اداری خواهند بود.

علیرضا رخشنده رو- معاون اداری و مالی