تعدیل مبلغ ریالی تبدیل حبس به جزای نقدی موضوع ماده (27) قانون مجازات اسلامی (تصویب‌نامه شماره 15079/ت57075هـ مورخ 26/11/1398 هیئت وزیران)

وزارت دادگستری- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 20/11/1398 به پیشنهاد شماره 16745 مورخ 1/7/1398 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامی -مصوب 1392- تصویب کرد:

مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (27)‌ قانون مجازات اسلامی -مصوب 1392- و مبالغ ریالی مندرج در بند (ب) ماده (529) قانون آیین‌دادرسی کیفری -مصوب 1392- و تبصره (1) آن، به ترتیب از مبلغ چهارصد هزار (400.000) ریال و سیصد هزار (300.000) ریال به مبلغ یک میلیون ریال (1.000.000) ریال تعدیل می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

مقررات مرتبط:

- تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس (تصویب‌نامه سال 1395 هیئت وزیران)