ابلاغ نسخه سال 1399 نظام حسابداری بخش عمومی (نامه شماره 14702/54 مورخ 10/2/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی)

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

اداره کل امور مالی

ذیحسابی/ امور مالی

در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور، به پیوست فایل "نسخه سال 1399 نظام حسابداری بخش عمومی" که بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده و طی نامه شماره 4/40000 مورخ 20/1/1399 به تأیید دیوان محاسبات کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

سید رحمت‌الله اکرمی- معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور

 نسخه نظام حسابداری بخش عمومی 99

فهرست مطالب

فصل 1 کلیات

فصل 2 حسابداري عملیات جاري

فصل 3 حسابداري حقوق و مزایاي مستمر کارکنان

فصل 4 حسابداري عملیات سرمایه‌اي

فصل 5 حسابداري درآمدها

فصل 6 حسابداري وجوه سپرده

فصل 7 حسابداري موارد خاص

پیوست 1 نمونه فرم قابل قبول و مدارك پیوست صورت مغایرت بانکی

پیوست 2 کدینگ پیشنهادي حسابهاي کل و معین

پیوست 3 یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی واحد گزارشگر نمونه

پیوست 4 شناخت، اندازه گیري و گزارشگري بدهیها، ذخایر و بدهیهاي احتمالی

پیوست 5 نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناري دایمی، واگذاري و محاسبه استهلاك دارایـیهاي دولت

پیوست 6 حسابداري عاملین ذیحساب

پیوست 7 نقشه راه اجراي کامل حسابداري تعهدي

پیوست 8 نمونه فرمهاي بودجهاي و اسناد و مدارك لازم در تهیه صورتحساب نهایی اعتبارات هزینه و تملک داراییهاي سرمایهاي و راهنماي تکمیل فرمهاي بودجهاي و کنترل آن با تراز حسابها