قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني (شماره ۶۳۶۰۶/۴۰۹ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸)

ماده واحده- ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و برخي از قوانين و مقررات مربوط به سازمان تأمين اجتماعي موضوع ماده مذكور به شرح زير اصلاح و تعيين تكليف مي‌گردد:

الف ـ ماده (۱۱۳) قانون مديريت خدمات كشوري با الحاق عبارت زير به انتهاي ماده مذكور اصلاح مي‌گردد:

«سازمان مذكور زيرمجموعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است و وزير در برابر مراجع قانوني ذي‌ربط پاسخگو مي‌باشد.»

ب ـ تركيب هيأت امناء سازمان تأمين اجتماعي به شرح زير تعيين مي‌شود:

۱- شش نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي.

۲- سه نفر باقيمانده، مطابق جزء (۲) بند « الف» ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي از نمايندگان خدمات گيرندگان.

هيأت امناء مذكور، در حكم هيأت امناء كليه صندوقهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي، بيمه‌هاي خدمات درماني و صندوق بيمه روستاييان و عشاير خواهدبود.

ج ـ نصب و عزل مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و كليه صندوقها و بيمه‌هاي موضوع ذيل بند « ب» اين قانون با پيشنهاد هيأت امناء سازمان و تأييد و حكم وزير رفاه و تأمين اجتماعي انجام مي‌پذيرد.

وزير رفاه و تأمين اجتماعي در صورت ضرورت مي‌تواند حداكثر براي مدت شش‌ماه به منظور انجام وظايف مديران عامل سازمانها، صندوقها و بيمه‌هاي موضوع اين بند سرپرست منصوب نمايد.

د ـ ساير مقررات سازمان تأمين اجتماعي و همچنين صندوقها و سازمانهاي بازنشستگي و بيمه‌اي و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به قوت خود باقي است.

هـ ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است در طول برنامه پنجم، اقدامات قانوني لازم را براي ايجاد وحدت رويه براي كليه صندوقهاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني به عمل آورد.

و- اين قانون از تاريخ ابلاغ، لازم‌الاجراء مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.