آیین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار ، موضوع ماده (۱۹۱) قانون کار (تصویبنامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هیئت وزیران)

 

‌وزارت کار و امور اجتماعی

هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار ، موضوع نامه شماره ۷۶۱۷۴ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني، صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (۱۹۱) قانون كار -مصوب ۱۳۶۹- تصويب نمود:

ماده ۱- موارد استثنا و معافيت كارگاه هاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار به شرح زير تعيين مي گردد :

تبصره ماده (۱۰) ، ماده (۱۲) ، ماده (۱۶) ، ماده (۱۷) ، ماده (۱۸) ، ماده (۱۹) ، ماده (۲۶) ، ماده (۲۷) ، ماده (۲۸) ، ماده (۲۹) ، ماده (۳۱) ، ماده (۳۲) ، ماده (۴۸) ، ماده (۴۹) ، ماده (۵۰) ، ماده (۵۱) ، ماده (۵۶) ، ماده (۵۸) ، ماده (۶۲) ، ماده (۶۴) ، ماده (۶۵) ، ماده (۶۶) ، ماده (۷۳) ، ماده (۷۷) ، ماده (۸۱) ، ماده (۸۲) ، ماده (۱۱۰) ، ماده (۱۴۹) ، ماده (۱۵۰) ، ماده (۱۵۱) ، ماده (۱۵۲) ، ماده (۱۵۳) ، ماده (۱۵۴) ، ماده (۱۵۵) ماده (۱۵۶) ، ماده (۱۷۳) در ارتباط با مواد (۱۵۲) الي (۱۵۵) و ماده (۱۷۵) در ارتباط با ماده (۸۱) قانون كار .

ماده ۲- مدت معافيت از شمول مواد ياد شده سه سال تعيين مي گردد.

تبصره- تشكيلات كارگري و كارفرمايي مي توانند دو ماه قبل از انقضاي مدت معافيت نسبت به تمديد يا عدم تمديد آیين نامه و يا اصلاحات احتمالي آن براي طول مدت معافيت نظرات مشترك خود را به شوراي عالي كار اعلام نمايند .

ماده ۳- روابط بين كارگر و كارفرما در زمينه بعضي از مواد مستثني شده به شرح زير خواهد بود:

۱- در صورتي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در سه نسخه تنظيم كه يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر به واحد كار و امور اجتماعي محل ارسال مي گردد .

۲- هر گونه تغيير در وضعيت مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل ، ادغام در كارگاه ديگر ، فوت مالك و امثال اينها در رابطه قرارداد كارگر و كارفرما موثر نمي باشد و كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي قبلي خواهد بود.

۳– قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خو باز مي گردد. چنانچه كارفرما به دليل توقيف كارگر بيشتر از (۱۵) روز از ارجاع كار به كارگر خودداري نمايد ، موظف است سنوات خدمت وي را به ميزان هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق پرداخت نمايد .

۴– چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع قانوني منتهي به حكم محكوميت نگردد مدت آن جزو سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است مزد و مزاياي وي را در مدت مذكور پرداخت و وي را مشغول به كار نمايد و چنانچه كارفرما پس از پرداخت مزد و مزاياي مدت توقيف به هر دليل حاضر به ادامه كار كارگر نباشد و در مورد ميزان مزاياي پايان كار بين كارگر و كارفرما توافقي حاصل نشود مراجع حل اختلاف پيش بيني شده در قانون كار مي توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار حقوقي معادل (۴۵)  تا (۷۵) روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين و به نفع كارگر اقدام به صدور راي نمايند.

۵- در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حال تعليق در مي آيد ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد كارگر مستحق دريافت سنوات خدمت به ميزان سالي يك ماه آخرين حقوق خواهد بود.

۶- هر گاه كارگر آیين نامه انضباطي كارگاه را كه به تاييد وزارت كار و امور اجتماعي رسيده است به تشخيص مراجع حل اختلاف نقض نمايد ، كارفرما حق دارد با وي قطع همكاري نموده و سالي يك ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وي پرداخت نمايد و چنانچه كارفرما بدون علت با كارگر قطع همكاري نمايد و كارگر و كارفرما در مورد مزاياي پايان كار به توافق نرسند كارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پيش بيني شده در قانون كار اقامه دعوي نموده و مراجع مذكور مي توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار حقوقي بين (۴۵)  تا (۷۵) روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين و به نفع كارگر اقدام به صدور راي نمايند.

۷- چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگی كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقي به ميزان ۳۰ روز مزد به وي پرداخت نمايد .

۸- مدت كار روزانه كارگران بر اساس توافق طرفين تعيين مي گردد مشروط به اين كه مدت کار در هفته از ۴۴ ساعت و در چهار هفته متوالي از (۱۷۶) ساعت تجاوز ننمايد .

۹– هر گاه به موجب قرارداد كار ، كار به صورت شب كاري صورت گيرد به اين قبيل كارگران (۱۰) درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده شب كاري و نوبت كاري پرداخت خواهد شد.

۱۰- روز جمعه روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد . چنانچه در كارگاهي حسب نوع كار يا ضرورت كار ، تعطيل روز جمعه ميسر نباشد يك روز ديگر در هفته به عنوان تعطيلي هفتگي تعيين خواهد شد .

۱۱- مرخصي استحقاقي سالانه با استفاده از حق السعي (۲۱) روز كاري است و روزهاي تعطيل رسمي و تعطيل هفتگي جزو مرخصي منظور نخواهد شد .

۱۲- مرخصي استحقاقي سالانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند (۲۴) روز كاري خواهد بود .

۱۳- كارگر تنها مي تواند پنج روز ازمرخصي استحقاقي سالانه خود را ذخيره نمايد .

۱۴- كليه كارگران در موارد زير حق برخورداري از يك روز مرخصي با استفاده از حق السعي را دارند .

الف- ازدواج دايم .

ب- فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان .

معاون اول ریيس جمهور- محمدرضا عارف