شناسنامه شغل (قانون مدیریت خدمات کشوری)

شناسنامه شغل (شرح شغل)

یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود : 

شرح شغل

الف – عنوان شغل ، که یک لفظ توصیفی است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب می شود و معرف وجه بیرونی شغل است.

ب – تعریف شغل ، که شمای کلی از وظایف و مسئولیت های شغل را به دست می دهد و احیانا جایگاه آن را در سلسه مراتب سازمانی معرفی می کند.

ج – شرایط احراز شغل ، که شرط لازم برای تصدی شغل از نظر تحصیل و تجربه مشخص می کند.

د – شرح وظایف جاری (روزانه) و ادواری (هفتگی ، ماهانه و سالانه و …) که بیانگر وظایف و مسئولیت های شغلی است که شاغل برعهده دارد. به بیان دیگر می توان گفت که تعریف شغل در شرح وظایف شغل به عناصر و تعاریف عینی تر تجزیه می شود.

ه – شرح مهارت و توانایی های مورد نیاز برای تصدی شغل ، که علاوه بر شرایط احراز بصورت شروط ثانویه برای تصدی شغل پیش بینی می شوند و توانایی ها و مهارت های لازم را برای تصدی مشاغل مشخص می کنند. این شرح مهارت ها و توانایی ها در صورتی که دقیق و کارشناسانه تهیه شده باشند بعدا می توانند ملاک بسیار خوبی برای مدیریت در زمینه های ارتقاء ، استخدام و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.

واژه تعریف اصلی
کارشناس معماری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس معماری

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام فعالیت‌هایی در زمینه طراحی تولید پروژه‌های ساده و مشکل، تعیین مشخصات فنی، نظارت بر عملیات اجرای معماری کلیه ساختمان‌ها می‌باشند و در انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و مدیریت و سرپرستی باشند.

کارشناس معماری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس معماری

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام فعالیت‌هایی در زمینه طراحی تولید پروژه‌های ساده و مشکل، تعیین مشخصات فنی، نظارت بر عملیات اجرایی معماری کلیه ساختمان‌ها می‌باشند و در انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و مدیریت و سرپرستی باشند.

کارشناس مطالعات و برنامه‌ریزی روابط فرهنگی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس مطالعات و برنامه‌ریزی روابط فرهنگی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی، عهده دار برنامه ریزی و انجام مطالعات برای توسعه ارتباطات و همکاری‌های بین الملل فرهنگی فی مابین جمهری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه و جهان و مراکز و مؤسسات و افراد فعال در سطح بین الملل در این حوزه می باشند. این شغل حسب پست مورد تصدی ممکن است متضمن مدیریت، سرپرستی و نظارت نیز باشد.

کارشناس مطالعات پایه و پایش داده های آب
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس مطالعات پایه و پایش داده های آب

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به مطالعه، پایش اطلاعات و تعیین پتانسیل منابع آب های سطحی و زیرزمینی در محدوده مطالعاتی و تهیه بیلان و اطلس منابع آب برعهده دارد. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس مطالعات بار و شبکه برق
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس مطالعات بار و شبکه برق

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به بررسی، مطالعات و برنامه ریزی شبکه را در راستای تأمین برق مطمئن، اقتصادی و پایدار در چهارچوب پروژه‌های ساخت و نصب توسعه و به‌روزرسانی تأسیسات برق را برعهده دارند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس مطالعات اقتصادی راه، مسکن و شهرسازی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس مطالعات اقتصادی راه، مسکن و شهرسازی

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها در زمینه سیاست اقتصادی، انجام امور مربوط به بررسی امکانات توسعه اقتصادی، بررسی‌های منجر به برنامه‌ریزی اقتصادی، تهیه طرح‌های اقتصادی و یا طرح‌ریزی، هماهنگی، اجرا و یا مدیریت و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس مطالعات اجتماعی و اقتصادی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار آلف) مطالعه، بررسی، برنامه‌ریزی و انجام امور مربوط به توسعه اجتماعی (در زمینه آموزش، بهداشت، فرهنگ، امنیت روانی جامعه و نظایر آن)، شکل‌گیری و ارتقاء هویت و هم‌بستگی ملی، تعامل سازنده ادیان و اقوام گوناگون جامعه، تقویت مشارکت اجتماعی، ارتقاء سرمایه اجتماعی و توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد و ب) هماهنگی و نظارت بر مسائل و موضوعات کلی اقتصاد مناطق و استان‌ها (نظیر فرایند تنظیم بازار، شهرک‌های صنعتی و خوشه‌های اقتصادی، زنجیره‌های تأمین و توزیع کالا، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی، بازارچه‌های مرزی) می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل‌: کارشناس مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام امور مطالعاتی، برنامه‌ریزی، نظارتی و سرپرستی در زمینه گسترش و توسعه امکانات رفاهی، رونق گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی در حاشیه جاده‌ها از طریق اختصاص تسهیلات، صدور موافقت اصولی و انجام هماهنگی‌های لازم را عهده‌دار هستند.

کارشناس کنوانسیون ها و معاهدات دریایی و بندری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس کنوانسیون ها و معاهدات دریایی و بندری

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار انجام امور مرتبط با کنوانسیون ها و معاهدات دریایی و بندری و طرح موضوعات تخصصی در مجامع بین المللی می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیزباشد.

کارشناس فنی و مخابراتی نیروگاه های حرارتی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس فنی و مخابراتی نیروگاه های حرارتی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به نظارت بر حسن انجام تعهدات پیمانکاران و سازندگان تجهیزات، نظارت بر کیفیت اجرای کار در کارگاه ها، برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر عملکرد صحیح تجهیزات کنترل و ابزار دقیق نیروگاه ها و همچنین ایجاد بستر مناسب مخابراتی برای انتقال داده ها به مراکز دیسپاچینگ را برعهده دارند. این شغل می تواند بر حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد

کارشناس عکس‌برداری هوایی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس عکس برداری هوایی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار انجام امور اجرایی و فنی در زمینه طراحی مشخصات پرواز در نقشه برداری هوایی، هدایت خلبان در هنگام اجرای عکس برداری هوایی، عکس برداری هوایی، پردازش داده ها و همچنین تنظیم و کنترل وسایل ناوبری و عکاسی می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی، متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس طیف امواج رادیویی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس طیف امواج رادیویی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن‌ها انجام امور مربوط به مدیریت طیف شامل تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، مقررات و ضوابط رادیویی، پیشنهاد تدوین استانداردهای حوزه رادیویی، تأیید نمونه تجهیزات رادیویی، صدور مجوز/ پروانه رادیویی و نظارت بر شبکه‌های رادیویی و سیستم خودکار مدیریت طیف را بر عهده دارند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس طراحی و نظارت بر اجرای تأسیسات آب و فاضلاب
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس طراحی و نظارت بر اجرای تأسیسات آب و فاضلاب

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به طراحی و نظارت بر اجرای تأسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب نظیر شبکه های آب، خطوط انتقال، شبکه های جمع آوری فاضلاب، ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه ها را بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس طراحی و اجرای تأسیسات و سازه های آبی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس طراحی و اجرای تأسیسات و سازه های آبی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به طراحی و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی مربوط به سازه های آبی از طریق نظارت بر فعالیت شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس شبکه
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته فن آوری اطلاعات

عنوان شغل‌: کارشناس شبکه

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام امور مربوط به شبکه‌های رایانه‌ای را از زمان نصب و راه اندازی تا نگهداری و پشتیبانی بر عهده‌دارند.

این شغل که به منظور ایجاد بستر شبکه ارتباطی لازم بین رایانه‌های خادم (server) و ایستگاه‌های کاری (station) از طریق خطوط کابلی و یا غیرکابلی تعریف شده است، افراد پس از طراحی شبکه مورد نیاز و پیش بینی حجم داده‌های قابل تبادل از طریق خطوط شبکه و همچنین تعداد ایستگاه‌های کاری به اجرا و پیاده سازی این خطوط پرداخته و با استفاده از تجهیزات شبکه و نصب و راه اندازی نقاط اتصال، دسترسی لازم برای کاربران فراهم می‌نمایند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را دارا می‌باشند.