شناسنامه شغل (قانون مدیریت خدمات کشوری)

شناسنامه شغل (شرح شغل)

یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود : 

شرح شغل

الف – عنوان شغل ، که یک لفظ توصیفی است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب می شود و معرف وجه بیرونی شغل است.

ب – تعریف شغل ، که شمای کلی از وظایف و مسئولیت های شغل را به دست می دهد و احیانا جایگاه آن را در سلسه مراتب سازمانی معرفی می کند.

ج – شرایط احراز شغل ، که شرط لازم برای تصدی شغل از نظر تحصیل و تجربه مشخص می کند.

د – شرح وظایف جاری (روزانه) و ادواری (هفتگی ، ماهانه و سالانه و …) که بیانگر وظایف و مسئولیت های شغلی است که شاغل برعهده دارد. به بیان دیگر می توان گفت که تعریف شغل در شرح وظایف شغل به عناصر و تعاریف عینی تر تجزیه می شود.

ه – شرح مهارت و توانایی های مورد نیاز برای تصدی شغل ، که علاوه بر شرایط احراز بصورت شروط ثانویه برای تصدی شغل پیش بینی می شوند و توانایی ها و مهارت های لازم را برای تصدی مشاغل مشخص می کنند. این شرح مهارت ها و توانایی ها در صورتی که دقیق و کارشناسانه تهیه شده باشند بعدا می توانند ملاک بسیار خوبی برای مدیریت در زمینه های ارتقاء ، استخدام و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.

واژه تعریف اصلی
کارشناس برنامه‌ریزی امور جوانان
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس برنامه ریزی امور جوانان

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست هایی است که متصدیان آنها وظیفه برنامه ریزی امور جوانان را در ستاد وزارتخانه مربوط عهده دار می‌باشند. انجام این فعالیت ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس برنامه‌ریزی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

عنوان شغل‌: کارشناس برنامه‌ریزی

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به بررسی‌های منجر به برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی، تلفیق و هماهنگی برنامه‌های پیشنهادی و بودجه، بررسی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی طرح‌های مختلف، تشخیص اولویت برنامه‌های گوناگون و یا طرح ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

کارشناس برنامه و بودجه
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : کارشناس برنامه و بودجه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی مسائل مربوط در زمینه تهیه و تنظیم بودجه در وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های دولتی می‌باشند.

کارشناس برنامه ریزی و نظارت صنعت آب و برق
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس برنامه ریزی و نظارت صنعت آب و برق

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای سیاست ها، راهبردها و برنامه های کلان در صنعت آب و برق را برعهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس برنامه ریزی و نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس برنامه ریزی و نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به برنامه ریزی و نظارت بر بهره برداری، تعمیرات و نگهداری بهینه از سیستم ها و تجهیزات نیروگاهی را برعهده دارند. این شغل می تواند بر حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس برنامه ریزی فناوری اطلاعات
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان ان عهده دار انجام امور مربوط به مطالعه، برنامه‌ریزی، نظارت و سیاست‌گذاری در حیطه فناوری اطلاعات اعم از تدوین راهبردها، اهداف و برنامه‌ها، توسعه و نگهداری شبکه، تعهدات و قراردادهای امور فناوری اطلاعات و فعالیت‌های بخش غیردولتی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سرپرستی و مدیریت نیز باشد.

کارشناس برنامه ریزی شهرهای جدید
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس برنامه‌ریزی شهرهای جدید

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به مطالعه و برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرهای جدید و شهرک‌ها و راهبری و نظارت بر اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی و آماده‌سازی و نیز پیاده‌سازی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در شهرهای جدید و شهرک‌ها را بر عهده دارند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس برنامه ریزی تبلیغ معارف اسلامی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس برنامه‌ریزی تبلیغ معارف اسلامی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار برنامه‌ریزی امور مرتبط با احیاء و اشاعه اسلام ناب محمدی (ص)، تبلیغ و ترویج معارف و اخلاق اسلامی در میان مردم به ویژه نسل جوان و هم‌چنین شناسایی، پیش‌گیری و مقابله با توطئه‌های دینی و تبلیغی بیگانگان و انواع تفکرات الحادی و انحرافی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

کارشناس برنامه ریزی ارتباطات و مخابرات
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس برنامه ریزی ارتباطات و مخابرات

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به مطالعه، برنامه‌ریزی، نظارت و سیاست‌گذاری در حیطه ارتباطات مخابراتی، ارتباطات پستی، امور فضایی، فضای فرکانس کشور اعم از تدوین راهبردها، اهداف و برنامه‌ها، سرویس‌های عمومی اجباری، تعهدات و قراردادها و همچنین فعالیت‌های بخش غیردولتی را برعهده دارند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سرپرستی و مدیریت نیز باشد.

کارشناس بررسی اسناد و مدارک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل: کارشناس بررسی اسناد و مدارک

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیت‌های مربوط به مطالعه و بررسی در زمینه‌های مختلف مدیریت اسناد و آرشیو بوده و در قالب دستورالعمل و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت امور اسناد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع را عهده دار می‌باشند.

کارشناس برآورد عرضه برق و توسعه ظرفیت نیروگاهی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس برآورد عرضه برق و توسعه ظرفیت نیروگاهی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به بررسی مصرف و برآورد نیازهای آینده متناسب با سبد عرضه برق جهت توسعه ظرفیت نیروگاهی را برعهده دارند. این شغل می تواند بر حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس بازطراحی و نظارت بر ساخت تجهیزات برق
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس بازطراحی و نظارت بر ساخت تجهیزات برق

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به بررسی و تحلیل فناوری های مورد نیاز، بازطراحی، مهندسی مجدد و تعیین مشخصات فنی- تخصصی آنها و همچنین شناسایی توانمندی شرکت های داخلی سازنده تجهیزات برق برای ساخت قطعات و نیز هماهنگی و پیگیری ساخت آنها در داخل کشور را بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس بازتوانی و به سازی راندمان نیروگاه های حرارتی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس بازتوانی و به سازی راندمان نیروگاه های حرارتی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به شناسایی مشکلات طراحی سیستم ها و تجهیزات نیروگاه ها، به سازی و بازتوانی تجهیزات نیروگاهی موجود، بررسی و محاسبه راندمان و نظارت و ارزیابی عملکرد نیروگاه های کشور را بر عهده دارند. این شغل می تواند بر حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس بازار صنعت آب و برق
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس بازار صنعت آب و برق

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به بازار آب و برق، تنظیم ضوابط و مقررات و نظارت بر اجرای آنها، تعیین میزان تولید، مازاد و یا کسری انرژی و آب در فصول مختلف، راهبری سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در صنعت آب و برق و همچنین توسعه صادرات، خدمات و تجهیزات فنی و مهندسی را برعهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس ایمنی، امنیت و حفاظت دریایی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس ایمنی، امنیت و حفاظت دریایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار پزوهش، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مربوط به ایمنی و امنیت دریایی، ایمنی و حفاظت ناوگان و دریانوردان و نیز حفظ محیط زیست دریایی می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.