پرداخت فوق العاده ایثارگری در بانک ها از سال 1388

 

پرداخت فوق العاده ایثارگری در بانک ها از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) (رأی شماره 3340 مورخ 6/12/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : 3340

تاریخ دادنامه: 6؍12؍1398 

شماره پرونده: 9802861

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: اداره کل حقوقی بانک کشاورزی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: بر اساس مصوبه مورخ 10؍11؍1395 شورای توسعه مدیریت، «دستورالعمل های نحوه تطبیق حقوق مزایا کارکنان بانکها و بیمه های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری» به تصویب رسیده است و تاریخ اجرای این دستورالعمل ها 1؍11؍1395 تعیین شده است. شاکیان پرونده ها که از کارکنان ایثارگر بانک هستند به تاریخ اجرای آن اعتراض داشته و خواهان اعمال فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم کارگزینی خود از تاریخ 1؍10؍1388 [تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت 1؍1؍1388 است] و پرداخت معوقات آن شده اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980902400650، 9509980902400651 با موضوع دادخواست آقایان مرتضی حدیدی و اردشیر نوروزی فشخامی به طرفیت بانک کشاوری- سازمان امور اداری و استخدامی و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت فوق العاده ایثارگری از تاریخ 1؍10؍1388 به موجب دادنامه های شماره 9609970902403100 و 9609970902403102-12؍12؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده 3 دستورالعمل تعیین میزان خدمت داوطلبانه حضور در جبهه های دفاع مقدس 4؍3 خـدمت کارکنان وظیفه که به جبهـه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند خدمت داوطلبانه تلقی می گردد و برابر جدول شماره 4 بند 6 فصل یکم دستورالعمل شماره 200؍14593-21؍2؍1388 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از فوق العاده ایثارگری برخوردار می گردند و مطابق بند 5 دستورالعمل مذکور از تاریخ 1؍10؍1388 امتیازات مذکور قابل اجرا می باشند و با توجه به اینکه طرف شکایت دلیل و مدرک موجهی برای رد شکایت شاکی ارائه نداده است و عدم ابلاغ چگونگی اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موجب سلب حقوق مکتسبه شاکی نمی باشد لذا با عنایت به مراتب فوق خواسته شاکی و الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت فوق العاده ایثارگری از 1؍10؍1388 صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره 9709970955803525-10؍9؍1397، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را نقض کرده است:

 از آنجا که دادنامه شماره 3100-12؍12؍1396 در مورخ 5؍1؍1397 به بانک کشاورزی ابلاغ گردیده و بانک مذکور در مورخ 22؍1؍1397 مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی نموده است لذا اعتراض مطروحه در مهلت مقرر قانونی تقدیم دیوان شده است و قرار رد تجدیدنظر خواهی صادره از شعبه 24 تجدیدنظر که به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض صادر گردیده واجد ایراد می باشد لذا قرار مذکور نقض می گردد و در ماهیت تجدیدنظر خـواهی بانک کشاورزی با توجـه به اینکه قانون مدیریت خـدمات کشوری از تاریخ 1؍11؍1395 در مورد کارکنان بانکهای دولتی اجرایی گردیده و از تاریخ فوق حسب اعلام تجدیدنظر خواه شاکی از فوق العاده ایثارگری بهره مند شده است و قبل از تاریخ فوق شاکی مشمول مقررات آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی بوده است بنابراین پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1388 در حق شاکی مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

 رأی شماره 9609970902403102-12؍12؍1396 به موجب رأی شماره 9709970959903273-22؍8؍1397 تأیید شده است. 

 ب: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957502163 با موضوع دادخواست آقای مطلب خسرودوست به طرفیت بانک کشاورزی ایران- سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت فوق العاده ایثارگری از 1؍10؍1388 لغایت زمان صدور حکم به موجب دادنامه شماره 9609970957502662-20؍12؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با بررسی اوراق و محتویات موجود در پرونده و با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه ملاحظه می گردد اقدامات و تصمیمات طرف شکایت، بر اساس قوانین، مقررات و موازین اداری بوده است. شاکی هم ایراد و دلیل موجهی که ثابت کند از قوانین و مقررات تخلف شده است را ارائه ننموده، بنابراین شکایت با کیفیت مطروحه قابل اجابت نبوده و فاقد مبنای قانونی است لذا این شعبه مستند به مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6؍12؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه بانکهای دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مصوبهمورخ 10؍11؍1395 شـورای توسعه مدیریت از تاریخ مـذکور اجـرا کرده اند وخـواسته شـاکیان در واقع برقراری و دریـافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1388 بدون اصلاح سایر حقوق و مزایای آنها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1388 می باشد، در حالی که چنین خواسته ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال 1388 می باشد که چنین امری خارج از خواسته آنان می باشد، بنابراین آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments