مأموريت‌ مستخدمان‌ رسمي‌ به‌ دبيرخانه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌

مأموريت‌ مستخدمان‌ رسمي‌ به‌ دبيرخانه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ (مصوبه ۶۱۲۱۹/ت۱۸۳۶۲هـ مورخ ۵/۵/۷۶ هيأت وزيران)

۱- دبيرخانه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در زمره‌ مؤسسات‌ موضوع‌ بند پب‌پ ماده ‌(11) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ شناخته‌ مي‌شود و مأموريت‌ مستخدمان‌ رسمي‌ دستگاههاي‌ مشمول‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ -مصوب‌ 1370- به‌آن‌ مجاز است‌.

۲- در مواردي‌ كه‌ مأموران‌ به‌ دبيرخانه‌ مجمع‌ قبل‌ از مأموريت‌ به‌ دبيرخانه‌ متصدي‌يكي‌ از سمتهاي‌ مربوط به‌ مقامات‌ موضوع‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (1) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ -مصوب‌ 1370- يا همتراز آنها بوده‌اند، در دوره‌ مأموريت‌ دردبيرخانه‌ مجمع‌ نيز در پست‌ مشخص‌ شده‌ در تشكيلات‌ دبيرخانه‌ مجمع‌ عنوان‌ مقام‌ همتراز مذكور در فوق‌ را خواهند يافت‌ و اين‌ مأموران‌ از كليه‌ حقوق‌ و همه‌ مزايا وتسهيلات‌ متعلقه‌ مقام‌ مربوط برخوردار مي‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.