آموزش کارکنان دولت

دستورالعمل نحوه احتساب آموزش‌های کارمندان و صدور گواهینامه‌های نوع دوم

دستورالعمل تعيين سرانه آموزش كاركنان و نحوه احتساب و تطبيق آموزش‌هاي كارمندان دولت و نحوه بررسي، تأييد و صدور گواهينامه‌هاي نوع دوم (بخشنامه ۳۱۱۴۶/۹۰/۲۰۰ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

در اجراي بند ۲ بخشنامه‌ شماره ۱۸۳۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ و ماده ۹ بخش هفتم نظام آموزش كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، به منظور عملياتي شدن مفاد نظام آموزش كارمندان در دستگاه‌ها، دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزش‌هاي كارمندان دولت و نحوه بررسي، تأييد و صدور گواهينامه‌هاي نوع دوم جهت اجرا به شرح مفاد بپيوست ابلاغ مي‌گردد.

همچنين در اجراي ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري، حداقل سرانه آموزش مديران ۶۰ ساعت و سرانه آموزش كاركنان دستگاه‌ها ۴۰ ساعت تعيين مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت اين سرانه ساعت، بودجه آموزشي مورد نياز را به طور سالانه در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پس از تصويب هزينه نمايند.

مسؤوليت حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.

لطف‌اله فروزنده- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه صدور گواهینامه‌های نوع دوم

در اجرای بند ۲ و ماده ۹ بخشنامه شماره ۱۸۳۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ موضوع نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق اموزش‌های کارمندان دولت و نحوه بررسی، تأیید و صدور گواهینامه‌های نوع دوم در دو بخش به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

بخش اول: نحوه تطبیق و احتساب آموزش‌های کارمندان و مدیران

ماده ۱- شرایط عمومی احتساب آموزش‌های کارمندان رسمی و پیمانی به منظور برخورداری از امتیازات به شرح زیر می‌باشد:

۱/۱- برنامه‌های آموزشی باید مبتنی بر نیازهای آموزشی سازمانی، شغلی و فردی کارمندان و مدیران و بر اساس ماده ۵ نظام آموزش کارمندان تهیه و به تصویب مراجع تعیین‌شده رسیده باشد.

۱/۲- دوره‌ها باید در برنامه آموزش سالانه دستگاه اجرایی پیش‌بینی و به تصویب کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی که زیر نظر شورا یا کمیسیون‌های تحول اداری دستگاه تشکیل می‌گردد و یا دیگر مراجع ذیصلاح در قوانین و مقررات رسیده باشد.

*دستگاه‌های اجرایی (ملی یا ستادی) که دارای کمیسیون تحول اداری می‌باشند و از ردیف بودجه مستقل برخوردار هستند با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌توانند کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی (موضوع بخش دوم نظام آموزش دستگاه‌های اجرایی) را تشکیل دهند. عبارت کمیسیون‌های تحول اداری به بند (۲-۳) ماده ۳ بخش دوم نظام آموزش کارمندان دولت اضافه می‌گردد.

۳/۱- دوره‌های آموزشی در شناسنامه آموزشی کارمند (سیستم مدیریت اطلاعات آموزش کارمندان) پیش‌بینی شده باشد.

۴/۱- شرکت‌کننده در دوره بر اساس سیستم ارزشیابی امتیاز لازم را کسب کرده باشد.

علاوه بر شرایط عمومی فوق، نکات و موارد زیر بایستی در احتساب آموزش‌ها رعایت گردد:

۱/۵- دوره‌ها یا پودمان‌های آموزشی مصوب رشته شغلی مسئول گزینش باید با هماهنگی هیأت عالی گزینش اجرا شده باشد.

۱/۶- دوره‌ها یا پودمان‌های آموزشی مصوب رشته شغلی مأمور حراست باید مورد تأیید اداره حراست کل کشور مستقر در نهاد ریاست جمهوری بوده و با هماهنگی آنها اجرا شده باشد.

۱/۷- دوره‌ها یا پودمان‌های آموزشی که مجوز اجرای آنها توسط دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای شاغلین ذیربط در وزارت مذکور صادر شده است و نیز پزشکان و پیراپزشکان شاغل در سایر دستگاه‌های اجرایی که مستند به مفاد بخشنامه شماره ۶۷۷۷۳/۱۸۰۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۷ در دوره‌های مذکور شرکت نموده باشند برای کسب امتیازات این نظام قابل احتساب می‌باشد.

۱/۸- در صورت تغییر رشته شغلی (شغل) کارمند، دوره های آموزشی که در فهرست آموزش های رشته شغلی (شغل) قبلی بوده و ارتباطی با شغل جدید کارمند ندارد، برای تمامی امتیازات به غیر از گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه است و دوره های آموزشی فرهنگی و عمومی، آموزش های مدیران و آموزش های شغلی مرتبط با شغل جدید به تشخیص کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی برای استفاده از تمامی امتیازات قابل محاسبه است.

1/9- در صورت جابه جایی عناوین رشته های شغلی (مشاغل) در رسته های فرعی یا رسته های اصلی طرح های طبقه بندی مشاغل به شرط عدم تغییر ماهیت و وظایف رشته شغلی، کلیه دوره های آموزشی گذرانده شده توسط کارمندان محاسبه خواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه رشته شغلی قبلاً در یک رسته قرار داشته، همان رشته شغلی با همان وظایف به رسته دیگر منتقل شود، کلیه دوره های آموزشی شغلی گذرانده شده علاوه بر دوره های آموزشی فرهنگی و آموزش های مدیران توسط کارمند قابل احتساب خواهد بود.

1/10- گواهینامه های صادر شده از سوی مراکز و مؤسسات خصوصی در صورتی قابل قبول است که صلاحیت آنها از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (مرکز آموزش مدیریت دولتی) بررسی شده و مجوز لازم را اخذ کرده باشند.

1/11- دوره های آموزشی کارمندان قراردادی که در اجرای نظام آموزش و دستورالعمل آن، برنامه ریزی و اجرا می گردد، صرفاً برای برخورداری از امتیاز تمدید قرارداد قابل احتساب است. در صورت تبدیل وضعیت استخدامی آنها به پیمانی یا رسمی، آموزش های گذرانده شده در صورت مرتبط بودن با شغل مورد تصدی، محاسبه خواهد شد.

ماده 2- دستگاه های اجرایی می توانند به طور هم زمان امتیازات مترتب بر دوره های آموزشی را بر اساس جدول شماره یک ماده 12 نظام آموزش کارمندان، شامل تبدیل وضع استخدام آزمایشی به رسمی، تمدید قرارداد پیمانی، ارتقاء شغلی در رتبه های شغلی، انتصاب و ارتقاء به پست های مدیریت حرفه ای، امتیاز حق شاغل و اخذ گواهینامه نوع دوم مشروط بر اینکه این دوره ها دارای شرایط ماده 1 این دستورالعمل باشند به کارمندان اعطا نمایند.

در حال تکمیل…

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments