طرح ساماندهي فضاهاي ساختمانهاي اداري (مصوبه ۴۳۱/۱۳.ط مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ شورای عالی اداری)

طرح ساماندهي فضاهاي ساختمانهاي اداري (مصوبه ۴۳۱/۱۳.ط مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ شورای عالی اداری)

شوراي عالي اداري كشور در هشتاد و هشتمين جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي جزء ۱۰ بند ب ماده يك قانون برنامه سوم و بمنظور بهره‏برداري مطلوب از ساختمانهاي اداري، تخصيص مناسب فضاي اداري و كاهش هزينه هاي ناشي از تأمين ساختمانهاي اداري دستگاههاي دولتي، موارد ذيل را تصويب نمود:

۱- از تاريخ ابلاغ اين مصوبه ، تعيين فضاي اداري مورد نياز دستگاههاي دولتي براساس ضوابط ساختمانهاي اداري كه توسط سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور ابلاغ مي شود انجام مي‏پذيرد.

تبصره : ساختمانهايي كه داراي كاربري آموزشي، درماني، ورزشي يا رفاهي مي باشند فضاي غيراداري تلقي مي‏شوند و از نظر طراحي، ساخت و برنامه‏ريزي جا و مكان مشمول ضوابط خاص خود مي‏باشند.

۲- تمامي وزارتخانه‏ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، بانكها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‏نمايند موظف به رعايت مفاد اين مصوبه مي‏باشند.

تبصره ۱- دستگاههاي موضوع اين مصوبه مي توانند نسبت به تجميع ساختمانهاي اداري واحدهاي وابسته و تابعه در ساختمان واحد با رعايت ضوابط موضوع بند يك اقدام نمايند.

تبصره ۲- تمامي دستگاههاي موضوع اين مصوبه در صورتي مي توانند به احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري مبادرت نمايند كه وفق ضوابط بند يك اين مصوبه باكمبود فضاي اداري مواجه باشند.

تبصره ۳- مجامع عمومي شركتهاي دولتي موظفند در تصويب بودجه مربوط به احداث ، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري، ضوابط اين مصوبه را رعايت نمايند.

۳- وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، نسبت به ايجاد بانك اطلاعات ساختمانهاي اداري و تهيه و تنظيم شناسنامه ساختمان براي هر يك از ساختمانهاي اداري دستگاههاي موضوع بند ۲ اقدام خواهد كرد. تمامي دستگاههاي مشمول اين مصوبه مكلفند اطلاعات مورد نياز وزارت مسكن و شهرسازي را در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند.

۴- تمامي دستگاههاي موضوع اين مصوبه موظفند براساس دستورالعملي كه سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور صادر مي‏نمايد نسبت به تطبيق وضعيت استقرار نيروي انساني و واحدهاي تابعه مستقر در ساختمانهاي اداري برابر با ضوابط بند يك اين مصوبه اقدام نموده و گزارش وضعيت تطبيق ضوابط مذكور را با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان ارائه نمايند.

۵- كميته‏اي مركب از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تعيين فضا و ساختمانهاي اداري مازاد و همچنين تعيين فضاي اداري مورد نياز دستگاههاي دولتي موضوع اين مصوبه اقدام و گزارش مربوط را ظرف يك سال جهت اتخاذ تصميم به شورايعالي اداري كشور ارائه خواهد نمود.

تبصره : پيشنهاد لازم درخصوص تكليف فضا و ساختمانهاي اداري مازاد دستگاههاي اجرايي در استانها توسط ستاد برنامه‏ريزي تحول اداري هر استان به مراجع ذيربط ارائه خواهد شد.

۶- وزير مسكن و شهرسازي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور مسئول حسن اجراي اين مصوبه مي باشند.

محمدرضا عارف- معاون رئيس‏جمهور و دبير شوراي عالي اداري

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.