جستجو در بانک مقررات و بخشنامه‌ها

ترجمه دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری و نظریات قضات منتشر شد.

شناسنامه قانون- با توجه به درخواست‌های مکرر مردم عزیز و دستگاه‌های دولتی برای ترجمه و انتشار دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در دعوی نقض معاهده مودت (ایران علیه آمریکا) و ترجمه و انتشار نظرات جداگانه قضات، شامل قاضی اختصاصی ایران جناب آقای دکتر ممتاز و نظر جداگانه قاضی ترینداد، معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدام به ترجمه و انتشارآن در فایل های ضمیمه ذیل نموده است.

 نظریه مستقل قاضی کانچاداد ترینداد

 دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری

 بیانیه قاضی اختصاصی پروفسور جمشید ممتاز