1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(2 رای)

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره 22005/ت54699هـ مورخ 29/2/1397 هیئت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 23/2/1397 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (19 بند (پ) ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (72) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- به منظور تدوین فهرست رسمی دارویی ایران، کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران که در این آیین نامه به اختصار «کارگروه» نامیده می شود، با ترکیب زیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تشکیل می گردد:

الف- رییس سازمان غذا و دارو (رییس کارگروه).

ب- معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار.

پ- دبیر شورای عالی بیمه سلامت.

ت- رییس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار.

ث- مدیر کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو.

ج- دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

چ- ده نفر عضو حقیقی شامل شش نفر پزشک در هر یک از رشته های مختلف پزشکی از جمله پزشکی داخلی، زنان و زایمان، اطفال، عفونی، اعصاب و روان و سرطان شناسی (انکولوزی) و چهارنفر متخصص دارو سازی در رشته های دارو شناسی، داروسازی بالینی، داروسازی صنعتی (فارماسیوتیکس)، اقتصاد و مدیریت دارو.

تبصره 1- اعضای حقیقی کارگروه از بین اعضای انجمن های علمی گروه پزشکی به پیشنهاد رییس سازمان غذا و دارو و با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند.

تبصره 2- کلیه اعضای کارگروه باید کاربرگ (فرم) "اعلام تعارض منافع" تدوین شده توسط دبیرخانه را تکمیل کنند.

ماده 2- جلسات کارگروه حداقل هر دو ماه یک بار با حضور رییس و حداقل نصف به علاوه یک اعضا تشکیل می شود و مصوبات آن نیز پس از تصویب دو سوم حاضرین و تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لازم الاجرا است.

ماده 3-

(در حال تکمیل)