تکریم ارباب رجوع

اتخاذ تصمیماتی در خصوص برنامه تحول اداری

اتخاذ تصمیماتی در خصوص برنامه تحول اداری (تصویب‌نامه شماره‌ 776/ت‌28426هـ مورخ 25/1/1382 هیئت وزیران)

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران درجلسه مورخ 1382.1.20 بنا به پیشنهاد شماره 1901.880 مورخ 1382.1.9 سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب‌نمود:

1- اعتبارات مربوط به «برنامه تحول اداری‌» تحت شماره 10313 به منظور تحول و نوسازی اداری‌ دستگاه‌های اجرایی براساس مصوبات هیأت وزیران‌، شورای عالی اداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر چارچوب موارد زیر هزینه گردد:

الف- انجام مطالعه به منظور سیاستگذاری‌، ارزشیابی‌، نظارت و اجرای احکام ماده (88) و بند «ب‌» ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌.

ب- عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی برای انجام اصلاحات تشکیلاتی دستگاه اجرایی در سطح کلان وخرد براساس ضوابط مصوب‌.

پ- عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی برای اصلاح روش‌های انجام کار ومکانیزه نمودن آنها.

ت- اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع‌.

ث- پرداخت جوایز و پاداش به کارکنان و مدیران موفق در جلب رضایت مردم و برنامه‌های تحول اداری‌.

ج- استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی‌.

چ- استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و اعطای جوایز به پیشنهادهای مؤثر طبق مصوبات مربوط‌.

ح- انجام مطالعات لازم برای اجرای برنامه‌های اتوماسیون اداری‌، موضوع مصوبه شماره 013.722 ط مورخ‌ 1381.4.22 شورای عالی اداری‌.

خ- انجام مطالعات لازم جهت تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها، موضوع جزء (2) بند (ب‌) تبصره (4) قانون‌بودجه سال 1382 کل کشور.

د- مطالعه و تنظیم برنامه‌های آموزشی در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و ارزشیابی و نظارت بر اجرای‌آنها.

ذ- انجام مطالعات لازم جهت برنامه ریزی نیروی انسانی و بهگزینی نیروی انسانی و نظارت و ارزشیابی آن‌.

ر- پرداخت هزینه‌های مربوط جهت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی‌، موضوع تصویبنامه شماره‌.44642 ت‌27701هـ مورخ 1381.10.28 هیأت وزیران‌.

ز- بررسی و مطالعه نظام‌های مدیریتی جهت دستیابی به الگوهای مناسب مدیریتی و طراحی‌، اجرا و ارزیابی‌آنها.

ژ- انجام برنامه‌های فرهنگ سازی و ایجاد زمینه‌های ذهنی برای تحقق تحول اداری نظیر برگزاری سمینارهای‌تخصصی‌، آموزشی‌، میزگردهای تخصصی و تولید برنامه‌های سمعی و بصری و غیره‌.

س- انجام مطالعات به منظور بهنگام سازی قوانین‌،مقررات و دستورالعمل‌های اداری و مستندسازی.

ش ـ استفاده از خدمات مشاوره ای افراد حقیقی و حقوقی درخصوص برنامه‌های تحول اداری‌، طرح تکریم‌ارباب رجوع و غیره‌.

2- دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب موارد فوق الذکر و مصوبات مربوط به تحول اداری‌، برنامه جامع‌اجرای تحول اداری در دستگاه مربوط را تنظیم و پس از تأیید شورا یا کمیسیون تحول اداری مربوط انجام دهند ونسخه ای از برنامه مصوب را حداکثر تا خردادماه سال 1382 برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونتامور مدیریت و منابع انسانی‌) ارسال نمایند.

تبصره 1- درصورت عدم تکافوی اعتبار برنامه تحول اداری برای اجرای برنامه جامع فوق‌الذکر، استفاده ازاعتبارات برنامه خدمات اداری دستگاه مجاز است‌.

تبصره 2- معادل 25 صدم درصد از اعتبارات هزینه ای هر استان تحت عنوان برنامه تحول اداری به صورت‌ردیف متمرکز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار می‌گیرد تا پس از تأیید برنامه‌های تحول اداری‌پیشنهادی دستگاه‌ها و تصویب ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان‌، به دستگاه‌های ذی‌ربط اختصاص یابد.

تبصره 3- به منظور تسهیل در انجام هزینه‌های فوق الذکر، 50% از اعتبار برنامه تحول اداری خارج از شمول‌قانون محاسبات عمومی‌می‌باشد.

3- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختیار دارد برای تحقق برنامه‌های تحول اداری دستگاه‌هایی که‌اعتبار آنها پاسخگوی انجام برنامه جامع آنها نمی‌باشد، علاوه بر موارد فوق از محل ردیف 503624 به‌دستگاه‌های ذی‌ربط اختصاص دهد.

4- خرید تجهیزات‌، تأسیسات‌، اجاره ساختمان و نظایر آن از محل اعتبارات این برنامه مجاز نمی‌باشد.

5- دستگاه‌های اجرایی موظفند هر شش ماه یک بار پیشرفت برنامه‌های تحول اداری دستگاه خود را پس ازتأیید شورا یا کمیسیون تحول اداری ذی‌ربط و ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان‌ها و گزارش‌های مربوط به‌دستگاه‌های اجرایی استان را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مذکور گزارش جامع رابه همراه تحلیل‌، ارزیابی و رتبه بندی دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های تحول اداری به شورای عالی اداری گزارش‌می‌نماید و این گزارش مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه در اجرای تصویبنامه شماره .44642ت‌27701هـ مورخ‌1381.10.28 هیأت وزیران قرار خواهد گرفت‌.

6- به منظور عملیاتی شدن سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های مربوط به تحول در نظام اداری در دستگاه‌های‌اجرایی و همچنین ایجاد انسجام در اجرا، پیگیری و نظارت امور مربوط‌، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی‌موظفند از محل تجمیع وظایف‌، ساختار سازمانی و نیروی انسانی شاغل در واحدهای ذی‌ربط که عهده دار وظایف‌مربوط به اصلاح اداری و توسعه فناوری می‌باشند، نسبت به ایجاد «مرکز نوسازی و تحول اداری‌» با شرایطی که به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره- سازمان‌های مشمول این تصویبنامه و تشکیلات مرکز مزبور با تشخیص و تأیید سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور ابلاغ می‌گردد و به هر صورت ایجاد این مرکز نباید موجب توسعه تشکیلاتی شود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments