معرفی سامانه آینه بهره‌وری ایران (سابا) در دیدار با "سلام سفاف" وزير توسعه اداری سوريه

معرفی سامانه آینه بهره‌وری ایران (سابا) در دیدار با “سلام سفاف” وزير توسعه اداری سوريه

معرفی سامانه آینه بهره‌وری ایران (سابا) در دیدار با “سلام سفاف” وزير توسعه اداری سوريه ادامه »