پارک‌های علمی و فنآوری، دانشگاه، صنعت، واحدهای تولیدی، دستگاه‌های اجرایی، تحریم، شرایط تحریمی