مقررات و بخشنامه‌ای “فوق العاده اشتغال خارج از کشور”