پورسانت مبنای عیدی و سنوات است حق حضور دستمزد کارگران مزد منطقه‌ای دستمزد منطقه ای پایه سنوات سال ۱۴۰۱ کارگران

کارفرمایان: در صورت منطقه ای شدن مزد ۱۴۰۱ با هر توافق میان دولت و کارگران مخالفتی نداریم

کارفرمایان: در صورت منطقه ای شدن مزد ۱۴۰۱ با هر توافق میان دولت و کارگران مخالفتی نداریم ادامه »