آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 95 كل كشور (تصویبنامه شماره 52723/ت53318هـ مورخ 5/5/1395 هیأت وزیران)

آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 95 كل كشور (تصویبنامه شماره 52723/ت53318هـ مورخ 5/5/1395 هیأت وزیران) در حال تکمیل…