درج مشخصات متصديان پست‌های موضوع ماده (۳) قانون رسيدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران و همترازان آنها در سامانه ملی مدیریت ساختار

درج مشخصات متصديان پست‌های موضوع ماده (۳) قانون رسيدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران و همترازان آنها در سامانه ملی مدیریت ساختار ادامه »