فوق العاده سختی کار و کار در محیط های سخت و غیرمتعارف