آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی (تصویبنامه شماره 53567/ت51731هـ مورخ 6/5/1395 هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی (تصویبنامه شماره 53567/ت51731هـ مورخ 6/5/1395 هیأت وزیران) وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان مدیریت و برنامه …

آیین نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی (تصویبنامه شماره 53567/ت51731هـ مورخ 6/5/1395 هیأت وزیران) ادامه »