لزوم ابطال شماره‌های مستخدم و شناسه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در زمان انتزاع از دستگاه

لزوم ابطال شماره‌های مستخدم و شناسه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در زمان انتزاع از دستگاه ادامه »